česky deutsch

Rodilý mluvčí ve výuce

Úvod » Projekty » Rodilý mluvčí ve výuce

Na naší škole vyučuje pět rodilých mluvčích (dva na anglický jazyk, dva na německý jazyk a jeden na francouzský jazyk). Pracují nejen v hodinách cizích jazyků, ale aktivně se účastní také školních projektů a různých mimoškolních aktivit. Na prvním stupni využíváme metodu CLILu formou cizojazyčných vstupů v hodinách prvouky, matematiky a výchov. Na druhém stupni rodilí mluvčí vyučují jednu hodinu z dotace cizího jazyka. Běžné hodiny s vyučujícím rozšiřují teoretické znalosti (gramatické jevy a struktury) a slovní zásobu. Hodiny s rodilým mluvčím na ně navazují a doplňují je, jejich cílem je především žákům pomoci překonat ostych z používání cizího jazyka, porozumět a reagovat v cizím jazyce.

Rodilí mluvčí představují významnou motivaci a přínos v učení se cizím jazykům a zdokonalování se v nich. Žáci se jejich prostřednictvím blíže seznamují s kulturou a reáliemi daných zemí.