česky deutsch

Peníze školám

Úvod » Projekty » Peníze školám

IDRV

pic53208

Projekt  "Kreativní výukou k vyšší efektivitě"  CZ .1.07./1.4.00/21.0063

Projektový záměr – ZŠ s RVJ Liberec, Husova 142/44
období září 2010 – březen 2013
OP VK

Na základě hlavního směru školního vzdělávacího programu, zaměření školy, historické podstaty, autoevaluace a vytýčené strategie byly podtrženy následují úkoly a směr hlavní orientace školy i vzhledem k projektu OP VK a výzvy 1.4.
Cílem naší školy je vytvářet schopnosti žáka komunikovat otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci, respektovat  velikost a důstojnost lidské osoby, objevovat vlastní jedinečnost a identitu a vytvářet si zdravé sebevědomí. Jde nám o to, aby analyzoval a aplikoval empatii v kolektivu, nahrazoval agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajoval svá práva, rozlišoval manipulační působení médií a identifikoval se s pozitivními prosociálními vzory, spolupracoval  i v obtížných sociálních situacích. Vnímal  sociální problémy, v kontextu své situace a svých možností přispíval k jejich řešení. Analyzoval etické aspekty různých životních situací, rozhodoval se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbal se řešení osobních problémů. Aplikoval postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
-    podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti projektového vyučování, prožitkové pedagogiky, kritického myšlení a kooperativní výuky
-    nadále využíváme projektových dnů při výuce a motivujeme žáky k vyhledávání a třídění informací k zadaným tématůma učíme je týmové spolupráci
-    vyměňujeme si zkušenosti týkající se výchovy a vzdělávání se zahraničními kolegy
-    vzděláváme se, pracujeme na sobě, a tak zvyšujeme naše vlastní šance na školském trhu
-    ve výuce využíváme iteraktivní učebnice a výukové programy
-    mimotřídními a mimoškolními akcemi jsme nablízku svým žákům nejen v době vyučování, budujeme a udržujeme u žáků vztah ke škole, pocit hrdosti na svou školu
-    dáváme o sobě více vědět v regionálním tisku, snažíme se o propagaci školy
-    věnujeme se talentovaným dětem v rozšiřujícím jazykovém programu ( možnost výběru z více cizích jazyků)
-    individuálně přistupujeme k dětem integrovaným
-    stavíme na dobrým vztazích mezi učiteli a žáky, pomocí dětí zapojujeme i rodiče
-    stále organizujeme studijní pobyty v zahraničí (možnost výuky jazyka v dané zemi)
-    naše kvalitní práci, otevřenost a vstřícnost je zaměřena vzhledem k dětem a k rodičům
-    snažíme se získat nové, mladší a kvalitní učitele
-    důsledně a systematicky vedeme žáky ke krásnu – čistotě, výzdobě, pořádku 
-    snažíme se získávat další finanční zdroje ( vlastní hospodářská činnost, fondy EU, sponzorské dary)
-    zavádíme výuku cizího jazyka od 1. třídy, včleňujeme jazyk do ostatních předmětů jako je matematika, prvouka, výtvarná či tělesná výchova
-    od 6. třídy se děti učí druhý cizí jazyk s 5 hodinovou týdenní dotací

K naplnění těchto záměrů, inovaci metod práce a zkvalitnění celkové činnosti školy byly vybrány následující aktivity a stanovena zodpovědnost za její plnění:


1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity čtenářské a infor. gramotnosti žáků školy:


- Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků. Cílem klíčové aktivity je inovace ŠVP.
- V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit pro skupiny žáků prostřednictvím volitelných a povinných předmětů formou skupinové výuky, literárního klubu, tvořivé dílny apod.) vycházející z jejich potřeb se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet. Půjde o dělené hodiny v 1. třídách pro výuku čtení a dále dělení hodin v 7. tři a následně 8. tř. pro práci s textem.
 Současně s tím budou zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity. 
 Dále budou zpracována kritéria pro dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje čtenářské a informační gramotnosti a za tímto účelem bude inovován ŠVP (tzn. za účelem nabídky vzdělávacích aktivit s ohledem na individuální potřeby žáků


2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k čtenářské a informační gramotnosti


Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů (vzdělávací materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Ověření v praxi není hrazeno z projektu.
Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

3. Vzdělávání ped.prac ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čten. gramotnosti

 DVPP – Kritické myšlení                   
  DVPP - Práce s textem   


4. Individualizace výuky cizích jazyků


Cílem  klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků na základních školách.  K tomu přispívá tato aktivita navýšením počtu hodin v rámci disponibilní hodinové dotace. Tím vytváří podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.
Konkrétně jde o dělení výuky cizích jazyků na menší skupiny a zařazení rodilého mluvčího do výuky.


5. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků.
V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou zvyšování znalostí a dovedností žáků základních škol ve využívání cizích jazyků. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během dvou let 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. (Ověření v praxi není hrazeno z projektu.)


6. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. 
V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.
Ověření není hrazeno z projektu.

7. Vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digit. technologii

DVPP

 8. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti matematické gramotnosti.
Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků. Cílem klíčové aktivity je inovace ŠVP, která může být realizována například přílohou.
V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků (skupinová výuka,  matematický klub apod.), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet. 
-Současně s tím budou zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací činnosti. 
-Dále budou zpracována kritéria pro dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti matematické gramotnosti
-Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje matematické gramotnosti ?  bude inovován ŠVP pro uvedený vzdělávací záměr (nabídku vzdělávacích činností s ohledem na individuální potřeby žáků).


9. Inovace a zkvalitnění výuky k rozvoji matematické gramotnosti

V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj matematické gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů (učební materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. (Ověření v praxi není hrazeno z projektu.) Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.


10. Vzdělávání ped. pracov. ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matem. gramotnosti

DPP


11. Individualizace výuky pro zvyšování efektivity rozvoje přírodověd. Gramotnosti žáků ZŠ a pro posilování empirických činností ve výuce přírodověd. předmětů

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti přírodovědné gramotnosti. Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je rovněž vytvoření podmínek podporujících rozvoj empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů prostřednictvím specializované laboratoře (odborné učebny), přírodní učebny  
V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků   vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto schopnosti nadále rozvíjet. 
-Současně s tím budou zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací činnosti ? specializovaná laboratoř . Dále budou zpracována kritéria pro dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti přírodovědné gramotnosti

Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti. Cílem klíčové aktivity je inovace ŠVP, která může být realizována například přílohou.

12. Inovace a zkvalitnění v oblasti přírodních věd

V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj přírodovědné gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo pro oblast Člověk a jeho svět (vzdělávací materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. Ověření v praxi není hrazeno z projektu. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů


13.    Vzdělávání ped. pracovníků ve fomách a metodách výuky směřujících k rozvoji a přírod. gramotnosti žáků

DVPP

 

 

 

 

Seznam inovativních pracovních materiálů vytvořených v rámci projektu „Kreativní výukou k vyšší efektivite“ v rámci podpory peníze do škol. Jednotlivé materiály budou poskytnuty na vyžádání emailem na adrese pavla.urbankova@zskola.cz

Rodilí mluvčí při výuce