česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

    1 2            
od:
do:
  9:00
9:30
10:00
10:30
           
Pondělí   CH/PŘ AJ            
Úterý   MA ČJ            
Středa   ZE            
Čtvrtek   OV CH/PŘ            
Pátek   NJ FY            

 

INFORMACE K NÁSTUPU DEVÁŤÁKŮ DO ŠKOLY - PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Vážení rodiče, milý žáci,

jsem moc ráda, že můžeme dětem pomoci s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ. Je potřeba, abyste si všichni velmi pozorně přečetli informace k nástupu, které naleznete na úvodu školy. Zároveň prosím rodiče, aby své děti velmi důrazně poučili o dodržování nutných bezpečnostních pravidel. Rozdělení třídy do dvou skupin, které budou po celou dobu výuky  neměnné, se děti dozvědí prostřednictvím skupiny na whatsapu.  Těšíme se na všechny, kteří se přihlásili. Jarka Pastuchová, Hana Červinková

 

 

 

Informace ze dne 27.4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci

vzhledem k tomu, že účast na online hodinách bude součástí hodnocení za druhé pololetí, v případě neúčasti prosím o omluvu emailem danému vyučujícímu s uvedením důvodu.

V současné době by se v Bakalářích mělo objevit hodnocení za 3. čtvrtletí u jednotlivých předmětů - slovní s ohledem na online výuku.

Jiné novinky pro Vás prozatím nemám, nikdo z nás si takhle "konec devítky" nepředstavoval, věřím ale, že červen pro nás bude příznivý.. Snad se brzy dozvíme termín přijímaček, spadne to z Vás i z dětí a budeme moci vymyslet důstojný konec devíti let na naší škole v druhé půlce června. 

Jakmile se něco nového dozvíme, budu Vás informovat..

Přeji Vám všem členům domácností hodně sil a pevné nervy do finiše... Mějte se hezky

Vaše Jana Flossmannová

 

 

Nový rozvrh pro online výuku - první blok začíná vždy v 9 h , druhý v 10 h, oba bloky trvají vždy po 30 minutách.

Užijte si to!

třídnická hodina bud e vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek v 11h - příští bude tedy 15.4.

mějte se

 

 

 

Přijímací řízení 2020

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy 

do 1. března 2020.

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

 

Přihláška 

růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

tiskněte oboustranně

může být vytištěna černobíle 

přihlášky musí být vyplněny stejně (pořadí středních škol!)

na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

nevyplňujte datum státní přijímací zkoušky! (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 14. 4., na druhou školu 15. 4.)

nezapomeňte vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce

na zadní stranu vyplňte – chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV), nevyplňujte průměr (doplní škola)

nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu)

IZO školy 102 241 040

 

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni Martě Hyškové 

do 14. února 2020.

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz.

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

 

 

 

 

 

 

 

 DĚTEM BYL ROZDÁN ATLAS ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI S PŘEHLEDEM STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ V LIB. KRAJI

16.12. NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE

 

proběhly volby do školské rady

souhlas rodičů s účastí dítěte na nepovinném předmětu OSV

seznámení rodičů s tím, že děti byly poučeni o bezpečném a vhodném chování žáků ve škole, se školním řádem a pravidly hodnocení

SRPŠ odsouhlasil příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka

plánované akce: návštěva Úřadu práce,  exkurze do Terezína, cyklokurz

dále budu vybírat příspěvek do třídního fondu ve výši 300,- Kč (do konce listopadu)

 

 

Pokud uvažujete o umělecké škole, prosím sledujte  www.edulk.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

 

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Začíná 2. října. Probíhat bude vždy ve středu od 7:00 Ma, v pátek od 7:00 Čj. Přihlášené dítě je třeba v případě nepřítomnosti omluvit, vyučující daného předmětu si vedou docházku (kdykoliv k nahlédnutí).

Dále škola nabízí ke koupi cvičebnice s ukázkovými testy z češtiny a matematiky za sníženou cenu po 150,- Kč.

 

 

 

  

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 9. B.

Jmenuji se Jana Flossmannová a Vaše děti budu provázet posledním ročníkem základní školy. Těším se na vzájemnou spolupráci a přeji Vám i  Vašim dětem hodně elánu do následujícího školního roku. V případě dotazů mne prosím kontaktujte. 

Kontaktní údaje: email  -  jana.flossmannova@husovaliberec.cz                           telefon  -  731 632 396

Organizace 1. školního týdne

2.9.2019 - 1. - 2. vyučovací hod., třídnické hodiny

3.9.2019 - 1. - 2. vyučovací hod. třídnické hodiny, 3. - 5. vyuč. hod. dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40 hod.

4.9. - 6.9. 2019 - výuka dle rozvrhu, konec výuky ve 13:35 hod.

 

Organizace školního roku

Začátek školního roku - 2.9.2019

 

Podzimní prázdniny - 29.10.2019 - 30.10.2019

 

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 5.1.2020

 

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

 

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

 

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

 

Ředitelské volno - 29.6.2020 - 30.6.2020

 

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

 

Začátek školního roku - 1.9.2020

 

 

 

Třídní schůzky

3.10.2019 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

28.11.2019 (konzultační) - 16:00 - 18:00 hod.

 

9.1.2020               - // -

 

2.4.2020               - // -

 

21.5.2020 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Třídní fond - 300 Kč (vybereme v průběhu listopadu)

 

Pracovní sešit Ma - 150 Kč

 

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

 

Příprava na přijímací zkoušky  ČJ  - 750 Kč

 

Příprava na přijímací zkoušky Ma - 750 Kč

 

Pomůcky Vv - 50 Kč

 

Časopis na AJ - 220 Kč

 

Cyklistický kurz - cca 2 200 Kč

 

Žákovský zápisník - 15 Kč

 

V září budu vybírat 500 Kč na pomůcky a učebnice (viz výše), popř. 2000 Kč (zahrnuje částky za přípravu na př. zkoušky) dle zájmu

 

Prosím přinést balík papírů A4 a dvě role ubrousků do konce září!!!

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

ihned emailem  třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti

po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce

omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu