česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

MOOOOC DŮLEŽITÉ

Děti se ve středu 24. června shromáždí před galerií NEJDÉLE v 13:00 hodin , proběhne nácvik nástupu a předávání vysvědčení... Prosím, všichni musí mít v galerii roušky. Bude zajištěn fotograf na focení předávání a momentky po akci venku před galerií. Někteří nezapomenou dopoledne pořešit své resty ve škole..

Děcka, nezapomeňte na vhodné oblečení, jde o hodně slavnostní akt. Pánové košile, slušné kalhoty a obuv, dámy, prosím, neee kecky. Děkuji. Jarka Past. 

 

VZDĚLÁNÍ MÁ HOŘKÉ KOŘENY, ALE SLADKÉ OVOCE. DÉMOKRITOS

Vážení rodiče,

Máme za sebou, alespoň částečně, první překážku v životě Vašich dětí. Některé děti byly úspěšné, jiným se překážku zatím nepodařilo zdolat. Šok, smutek... Velmi velmi Vás prosím, podpořte své děti, obejměte je (potřebují Vás) a pojďme hledat další cesty k přijetí na volné školy. Obtelefonujte co se dá, sledujte stránky škol a podejte co nejvíce přihlášek na vytipované školy. Budeme čekat na další informace. Jsem tu pro Vás, použijte kdykoliv můj telefon, pokud neřídím, vždy zvednu... Myslím na všechny ... Jarka Past. 

Na každou školu vyplňujte zvlášť přihlášku, pokud volíte dva obory na jedné škole, opět dvě přihlášky. 

 

Vážení rodiče,

kvůli koronavirové pandemii nebylo možné zatím dokončit vzájemnou výměnu s žáky švýcarské školy z Thayngenu, protože veškeré zahraniční výjezdy v tomto školním roce byly žákům ve Švýcarsku zakázány. Ve vybrané částce bylo počítáno i s placením vstupů na našem území, k čemuž nedošlo. Účastníci z 9. tříd obdrží zpět částku 1400 Kč, neboť se s naší školou loučí. Peníze budou vyplaceny při vybírání učebnic v pondělí 22. 6.

Děkuji za spolupráci

A. Muráňová

DVA DNY A BUDETE MÍT, DĚCKA,  PRVNÍ ŽIVOTNÍ PŘEKÁŽKU ZA SEBOU... NEJSEM NÁHODOU VÍC NERVOZNÍ NEŽ VY??? MYSLÍM NA VÁS A DRŽÍM PALCE.. JARKA PAST.

 

Vážení rodiče a milí deváťáci,

 

přijímací zkoušky na střední školy máte za sebou a  nastává oddechový čas. Níže najdete nápovědu, jak postupovat, až se dozvíte výsledky přijímacího řízení.

PŘIJATÍ UCHAZEČI:

Seznam přijatých uchazečů se zveřejní pod registračními čísly způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) a na přístupném místě ve škole.

LHŮTA PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU je stanovena na nejpozději 5 pracovních dní po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. června, resp. 24. června.

 1. Byli jste přijati na obě střední školy – dobře promyslíte, které škole (oboru) dáte přednost a odnesete si tam včas vyplněný zápisový lístek. Stále platí, že zápisový lístek je nepřenosný!
 2. Byli jste přijati na jednu školu, ale vaší vysněnou školou je škola, kam vás nepřijali – zápisový lístek vyplníte, odnesete na školu, kde jste přijati, a dále postupujete podle informací pro nepřijaté uchazeče.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI:

Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, NEMŮŽE uchazeč/zákonný zástupce podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Jelikož ale ne všichni uchazeči uplatní své zápisové lístky, existuje i nyní možnost, jak uchazeče, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ! splnil tedy podmínky přijímacího řízení !, přijmout ke vzdělávání.

Uchazeč/zákonný zástupce podá ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ VE VĚCI (formulář zpracovaný MŠMT viz níže) podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

Škola v případě volného místa žádosti vyhoví a vydá nové rozhodnutí ve věci. To se pak předkládá při žádosti o zpětvzetí zápisového lístku, pokud jej uchazeč již uplatnil v jiné škole. Při vydávání nového rozhodnutí ve věci se škola musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné za podmínek stanovených školským zákonem (zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou umělecky zaměřených) a také v případě vydání nového rozhodnutí ve věci podle § 101 písm. b) správního řádu (tento institut je tu nově a "nahrazuje" rozhodnutí o odvolání). Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je v tomto případě zachována, tedy 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí.

Nemůže-li škola žádosti o vydání nového rozhodnutí ve věci vyhovět, usnesením řízení zastaví.

2. kolo přijímacího řízení

Některé střední školy budou vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. V tomto kole můžete podat libovolný počet přihlášek (růžový formulář). Na každou přihlášku uvedete pouze 1 střední školu/obor.

Informace o školách najdete na webových stránkách www.edulk.cz

 

 

                                                                                                         Žádost

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:               ……………………………………………………..

Datum narození uchazeče:                                               ……………………………………………………..

Místo trvalého pobytu uchazeče:                                       ……………………………………………………..

Jméno, popřípadě jména, a příjmení

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:                       ……………………………………………………..

Místo trvalého pobytu

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:                        ……………………………………………………..

 

 

Podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám

                                                                     o vydání nového rozhodnutí

v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole ....................................................................................,

do   1.     ročníku      oboru        vzdělání ......................................................................................................,

denní/večerní/dálkové/distanční/kombinované* formy vzdělávání. O vydání nového rozhodnutí žádám z toho důvodu, že jsem splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 

V………………………….. dne ………………………...                              

 

                                                                 ….……………………………………….………

                                                              ( podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého zástupce )

*) nehodící se škrtněte

 

 

PŘEHRADA 24.6. v 18:00 - třídní posezení a rozloučení

Vážení rodiče, ráda bych s Vámi poseděla, popovídala a rozloučila se. Měli byste chuť potkat se na přehradě v rámci rozloučení se s dětmi později kolem 20:00 hodiny ? Byla bych opravdu ráda. Jarka Pastuchová

 

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDY

ZÍTRA 11.6. v 9:30 hod. se sejdeme v parku nad bunkrem - focení jednotlivců. Hromadná fotografie u muzea nebo galerie. 

 

ORGANIZACE ČERVNA

Vážení rodiče, děti,  přijímací testy jsou za námi, budeme s napětím očekávat výsledky. Držím všem palce, myslím na vás.. 

Alespoň nástřel posledních třech týdnů : úterý 9.6. - ve 13:00 sraz před školou , jsou zvány i děti, které jsou již přijaté na školy a nechodily do školy na přípravu. Program : finanční vyrovnání vaření, pobyt v přírodě příští týden, rozloučení s učiteli, fotoalbum, loučení třídy na přehradě?, ...

22.6. - 9:00 hod.-  škola, výběr učebnic, odevzdání boxů, skříněk, prosím s sebou dostatek peněz na úhradu za poškozené učebnice

24.6. - 14:00 hod. -  slavnostní předání vysvědčení a zápis do kroniky školy jako každoročně v OBLASTNÍ GALERII LIBEREC. Rodiče jsou upřímně zváni, o hygienických opatřeních budete informováni. 

Postupně budu přidávat doplňující informace. Zdravím všechny a těším se na potkání se s rodiči v galerii.

 

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

 

 

 

INFORMACE K NÁSTUPU DEVÁŤÁKŮ DO ŠKOLY - PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

jsem moc ráda, že můžeme dětem pomoci s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ. Je potřeba, abyste si všichni velmi pozorně přečetli informace k nástupu, které naleznete na úvodu školy. Zároveň prosím rodiče, aby své děti velmi důrazně poučili o dodržování nutných bezpečnostních pravidel. Rozdělení třídy do dvou skupin, které budou po celou dobu výuky  neměnné, se děti dozvědí prostřednictvím skupiny na whatsapu.  Těším se na všechny, kteří se přihlásili. Jarka Pastuchová

 

ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ

Vážení rodiče, myslím, že v této situaci nelze hovořit o známkách, ale pouze o účasti Vašich dětí na on line výuce. Během příštího týdne učitelé napíší do elektronické žákovské postřehy k práci dětí. Zdravím Vás. Držte se a opatrujte se.Jarka Pastuchová

 

 

PŘEJI VŠEM VESELÉ VELIKONOCE  V KRUHU NEJBLIŽŠÍCH. Jarka Pastuchová

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

POZOR, ode dne 1. dubna se budete, milí žáci, každý den setkávat s jednotlivými učiteli v tkzv. VIDEOMEETING  pravidelně v době od 9:00 - 10:30 hodin . Rozpis hodin pro VIDEOMEETING máte dole v rozvrhu. Každy pracovní den se máte možnost prostřednictvím svých počítačů vidět s učiteli, popovídat si nad zadáními, o tom jak se vám vede a co se vám nevede, pracovat s chybou. .. Těším se, že se uvidíme alespoň takto a potkávání  bude pravidelné. Videokonference bude probíhat ve dvou časech - 1.blok  9:00 - 9:30, 2. blok 10:00 - 10: 30 hodin.                     

Ve středu se na vás budu těšit, samozřejmě, pokud se vše povede. Věřme si a určitě se nám první videomeeting  vydaří. Jarka Past.

 

 

 

Další informace o vzdělávání v době uzavření školy pro týden 16.3. - 22.3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v první řadě bych Vám chtěla velice poděkovat za spolupráci a pro nás významnou pomoc, kterou jste nám poskytli vyplněním našeho on-line dotazníku. Byli jsme velice překvapeni vysokým počtem odpovědí již v ranních hodinách. Moc si Vaší součinnosti v těchto těžkých chvílích vážím.

Závěry z porady pedagogických pracovníků:

 1. Potvrzení Žádosti o ošetřovné…Vám zašleme elektronicky na email během pondělí a úterý. (Pokud jste o něj požádali v online dotazníku) Osobně vydávány na sekretariátu nebudou.

V případě změny Vašeho požadavku nás můžete kontaktovat emailem – info@husovaliberec.cz

 1. Učebnice či pracovní sešity, které zůstaly ve škole, je možné ve velmi naléhavých případech vyzvednou během tohoto týdne pouze mezi 7 až 10 hodinou. V takovém případě prosím využijte zadní vchod u tělocvičny a použijte ochrannou roušku!!! ( Bez roušky nebude možné objekt navštívit). Žádám žáky vyšších tříd, kteří tak budou chtít učinit, aby se nesrocovali a přišli do školy jednotlivě. Vpuštění do budovy zajistí pan školník. Učebnice a pracovní sešity doporučuji vyzvednout pouze žákům, kteří se budou učit sami, nemají přístup k internetu. Potřebné listy, které budou požadovány k vypracování, budou vždy ofoceny a k dispozici na webových stránkách školy – nástěnky třídy nebo bude uveden odkaz.
 1. Žákům 1.stupně se doporučuje sledovat pořad ČTv – UčíTelka a dále jim budou zadány úkoly prostřednictvím nástěnek tříd.
  Žáci druhého stupně budou směřováni na využívání google classroom a pokyny zatím najdete na nástěnkách tříd.
 1. Úkoly a samostatná práce pro žáky budou vytvářeny vždy tak, aby žák byl schopen zadání plnit samostatně bez pomoci rodičů. V případě, že zadání nerozumí, potřebuje něco vysvětlit či jinak pomoci, má možnost oslovit učitele telefonicky mezi 9-11 hod, kdy všichni učitelé jsou žákům k dispozici k přímé komunikaci.
 2. Učitele můžete kontaktovat i během pracovního dne 8 – 16 hod., a to též telefonicky či emailem. V tomto čase Vám však vždy nemusí bezprostředně pomoci s úkoly, neboť může být zaneprázdněn jinou činností a podklady k práci nemusí mít u sebe. V obou případech buďte prosím trpěliví, pokud bude telefon obsazený či např. spadnou webové stránky.  Telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách v sekci Naše škola/zaměstnanci nebo Kontakty.
 3. Vypracovávání úkolů a prací nebude klasifikováno, učitel se vždy bude snažit podat dětem zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, a vést ho k práci s chybou. V současné situaci v žadném případě nejde o zavalení dětí úkoly a požadavky. Jde o to neztratit s dětmi vazbu, udržet je v režimu učení a vzdělávání se. Všichni učitelé školy toto chápou a budou tak k dětem přistupovat. Není třeba za každou cenu honit čas a termín.
 4. Vypracovaná cvičení a práce můžete zasílat jednotlivým učitelům na email nebo ofocené prostřednictvím telefonu či WhatsAppu. O podrobnostech Vás bude informovat každý učitel.
  Naše pozornost bude věnována především procvičování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků. Naukové předměty budou realizovány především formou tematických úkolů s delším časovým horizontem.
Jsme si vědomi Vaší velice náročné situace v rodinách. Bohužel celá věc je pro nás stejně nová jako pro Vás. Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení při hledání optimálních způsobů a cest. Zkušenosti z prvního týdne vyhodnotíme a v pondělí 23.3. 2020 se budeme snažit nastavit další postup.
 
Všem Vám děkujeme za trpělivost Blanka Lukeš Reindlová
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ!!!!

Zdravím všechny po jarních prázdninách. To, o čem jsme si jen povídali s dětmi, se stalo skutečností, špatným snem, hloupým filmem. Držte se, budeme společně pracovat prostřednictvím e - mailů ....Sledujte, prosím, úvodní stránku webu školy, tuto nástěnku a domácí úkoly na Bakalářích. Prosím všechny rodiče, kteří dosud  nevyplnili dotazník na úvodní stránce školy, aby tak co nejdříve učinili. Děkuji J. Pastuchová

Info k fyzice : https://fyzikakp.webnode.cz

 
 

 

Ahoj moji deváťáci, 

v ne příliš veselé době je potřeba radovat se ze všeho, co úsměv přináší. Povedlo se mi se s vámi spojit prostřednictvím classroom a věřte, že tohle považuji dnes za mé malé vítězství. Jupííí. Budu s vámi i nadále komunikovat na nástěnkách třídy a úkoly přes classroom. To, co bude nad mé počítačové síly, tak půjde přes Káju, kterou jsem požádala o pomoc, protože na vás má spojení přes skupinu. KÁJO, mooooc děkuji.  Ráda bych ale také zůstala s vámi v telefonickém kontaktu, takže prosím volejte kdykoliv ve dne, kdykoliv si chcete třeba i jen popovídat, Jsem tu pro vás  pomoct s úkoly, přijímacími testy atd... Vaši rodiče mají svých starostí nad hlavu, pracujte sami a hlavně pracujte každý den. Máte nyní prostor bez stresu dohonit nebo procvičit, co neovládáte. Češtinu budu směřovat k opakování všeho, co potřebujete k přijímačkám.Budu se ozývat pravidelně, záleží mi na vás a myslím na vás. Pojďme dokázat všem, že jsme tým, že umíme pracovat jako celek v mimořádné situaci a pomáhejte si navzájem. Pozdravujte rodiče a sourozence a ozývejte se.  Jarka Pastuchová

 

PROSBA

V úterý jsem byla připravena pomoci vám s plněním úkolů didaktického testu 2. Prosila jsem o zpětnou vazbu. Stačilo by, abyste se ozvali prostřednictvím mailu, sms, classroom nebo whatsapp, jak se vám pracovalo, kde jste chybovali, jakého výsledku jste dosáhli. Ti, kteří tento test již měli hotový, stačilo, aby mi to sdělili. Přestože nejste ve škole v lavicích, bylo by fajn, abyste naslouchali...Děkuji těm, kteří pochopili zadání a ozvali se. Opatrujte se. Jarka P. 

 

Ahoj všichni, dobrý den vážení rodiče..

První týden v nezvyklém rytmu a  prostředí školní výuky... Není možné hodit povinnosti za hlavu, dát si nohy nahoru a poslouchat muziku celý den.. Pojďme si navyknout na pravidla a plnit je. Myslím, že někteří vědí, že mluvím hlavně k nim.. Stížnosti, které přicházejí ke mně domů, mi nejsou příjemné... Takže děkuji ..

Uvědomila jsem si, v jak těžké situaci jsme. Jste v deváté třídě, poslední rok základky, před námi byl kurz, školní výlet, spaní ve škole, exkurze do Terezína, konečná diskotéka, focení... Nevím, co z toho budeme moci prožít a zažít, ale už teď vím, že nebude cyklistický kurz ani školní výlet v termínu, který jsme plánovali. Mrzí mne to, slova k vyjádření pocitů nestačí. Musíme ale chránit své zdraví a zdraví všech, kteří se pohybují kolem nás. Musíme změny přijmout v klidu a vyčkat, co přinesou další dny, týdny..Prosím vás, procvičujte testy k přijímačkám, máte teď dostatek času, nemusíte vstávat na ranní hodinu, nikdo okolo vás neruší.. Jedno jediné zadání bude pravděpodobně rozhodovat o vašem přijetí.. Kdykoliv volejte, pište, pomůžu ráda s čímkoliv.. Nevzdávejte to, myslím na vás ... Dávejte na sebe pozor a zdravím rodiče. Jarka Pastuchová  

 

Vážení rodiče,

na základě vydaných pokynů a doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Pokud přesto do zahraničí vyjedete, doporučujeme po návratu v případě podezření na riziko nákazy telefonicky kontaktovat hygienickou stanici, případně svého obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup.

Karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař. Škola však doporučuje, pokud navštívíte rizikovou oblast (především severní Italii a postižené oblasti Francie, Švýcarska, Rakouska) z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílat a kontaktovat školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

 Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situace v Evropě, je třeba počítat s tím, že případná nařízená karanténní opatření by mohla být velice rozsáhlá a mohla by výrazně ovlivnit některé profese zajišťující záchranný systém, jako jsou lékaři Krajské liberecké nemocnice apod.

Děkuji všem za rozumný ohleduplný přístup k sobě i ostatním

Blanka Lukeš Reindlová

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttp://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

 

 

 

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí   ČJ M            
Úterý   NJ/NJ/FJ PŘ/CH            
Středa   AJ/AJ FY            
Čtvrtek   PŘ/CH D            
Pátek   OV Z            

 

POZOR ZMĚNA HODIN A ČASU PRO VIDEOMEETING : 1. hodina - 9:00 - 9:30 hod.

                                                                                              2. hodina - 10:00 - 10:30 hod.

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

POJĎME OPĚT VYKROČIT TOU SPRÁVNOU NOHOU V PLNÉM NASAZENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VŠE, CO NÁS ČEKÁ...

                                                                                                     Jarka Pastuchová

Email: jaroslava.pastuchova@husovaliberec.cz

Telefon: 777 180 261

 

 

FINIŠUJEME

Vážení rodiče, před Vašimi dětmi je první těžká zkouška. Vnímám ve třídě nervozitu, ale na druhé straně také chuť dohnat, co se dá..  Pojďme děti podpořit milým slovem, úsměvem a pomocí. Věřím jim..

 

 

Předpokládané výdaje

Pracovní sešit ČJ     90 Kč

Pracovní sešit MAT 150 Kč

Pomůcky na VV        50 Kč

Časopisy na AJ      220 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ 750 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám M 750 Kč

Cyklistický kurz        2 200 Kč

Žákovský zápisník    15 Kč

Papírové utěrky

Papír na kopírování

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:

 • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

 

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny