česky deutsch

8.A

Úvod » Třídy » 8.A

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Týden 14. června - 18. června

Pondělí 14.6. - Žáci obdrželi informace a návratky ke školním výletům; kopii naleznete v Google Classroom

Středa 16.6. - VV přesunuta na 4. vyučovací hodinu - konec výuky 11:45

Čtvrtek 17.6. - 1.vyučovací hodina - fotografování třídy

 

Terezín

Díky projektu má naše třída možnost zúčastnit se ve středu 23.6. výletu do Terezína - účast je pro děti bezplatná

Informace z třídních on-line schůzek 1. 6. 2021

Vystoupení paní ředitelky:

  1. Poděkování rodičům za podporu při distanční výuce
  2. Volby do školské rady proběhnou ve dnech 21.-24.6. – více informací na úvodní webové stránce školy
  3. Provoz jídelny – vaří z čerstvých surovin, drobné potíže s webovým objednáváním (pondělní obědy) – v případě problému oslovit pana vedoucího
  4. Zadání závěrečných prací v 8. třídách – žáci si do konce školního roku vybírají téma a konzultanta, tvoří osnovu; výhoda: prostor na zpracování praktické části o prázdninách – větší šíře možných témat

Harmonogram akcí na červen:

3.+ 4. 6. vodácký minikurz

17.6. – focení třídy

22.6. – školní výlet – Císařský kámen, Prosečská rozhledna

24.6. – literární exkurze Stezka Karolíny Světlé

podrobnější informace obdrží děti během tohoto týdne

 

Připomenutí zapojení do akce Přispěj potem

Připomenutí knih do knihovny (místo platby SRPŠ za tento rok)

Čestné prohlášení o antigenním testu ve škole – ke stažení z webové verze Bakalářů (ikonka vlevo nahoře)

 

 

Týden 7. června - 11. června

Pondělí 7.6. - Hodina dějepisu je přesunuta na 3. vyučovací hodinu - konec výuky je ve 12:40

 

 

 

 

Pokračujeme v rozvrhu bez odpoledního vyučování - přibyla pouze hodina VV ve středu

  1 2 3 4 5 6
Pondělí OSV M ČJ FY D
Úterý NJ/FJ AJ Z ČJ M OV
Středa M AJ NJ/FJ CH VV
Čtvrtek M ČJ NJ/FJ FY CH  
Pátek AJ NJ/FJ ČJ D  

TV a HV - zadávání samostatné práce na Google classroom.

 

Místo příspěvku SRPŠ prosíme rodiče dle jejich možností o zakoupení knih do školní knihovny. Přehled knih a rezervaci najdete zde.

 

Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu absence svých dětí a její průběžné omlouvání. Přehled dosud neomluvených hodin najdete v záložce Absence v Bakalářích. Nevyřízené hodiny jsou označené modře.

 

 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV MA ČJL PŘD FY   DĚJ HV
Úterý   NJ/FJ AJ ZEM ČJL/MA MA/ČJL OV    
Středa   MA AJ NJ/FJ CH PŘD    
Čtvrtek   MA ČJL NJ/FJ FY CH   TV TV
Pátek   AJ NJ/FJ ČJL DĚJ VV OV    

kontakt na třídní učitelku: ivana.holasova@husovaliberec.cz; 723 77 77 26 (po dobu uzavření školy)

 

 

 

Školní řád je upraven s ohledem na zavedení distanční výuky (kompletní znění viz záložka Dokumenty).

 

Distanční výuka je povinná a účast na ní bude součástí hodnocení. Z distační výuky (případných on-line hodin) omlouvá žáka zákonný zástupce.

Žáci na úvodních hodinách jednotlivých předmětů obdrželi pravidla hodnocení (včetně distanční výuky).

 

 

 

Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021:

 

Balík papírů na kopírování - zbývá 6 žáků

 

 

Vodácký minikurz  (3 + 4.6.)- 700 Kč - 1000 Kč, informace a návratka je v třídní Google classroom

 

 


Organizace školního roku 2020/2021:

 

Začátek školního roku - 1.9. 2020
Podzimní prázdniny - 29.10. - 30.10. 2020
Vánoční prázdniny - 21.12. 2020 - 3.1. 2021
Konec 1. pololetí - 28.1. 2021
Pololetní prázdniny - 29.1. 2021
Jarní prázdniny - 30.1. - 7.2. 2021
Velikonoční prázdniny - 1.4. - 2.4. 2021
Hlavní prázdniny - 1.7. - 31.8. 2021