česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste se zahájením prezenční výuky dne 17.5. 2021, vrátili zapůjčená zařízení (iPady) pro distanční výuku. Zařízení odevzdejte svým třídním učitelům v pondělí 17.5. 2021. V dalších dnech poslouží k běžné výuce.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

 

 

Informace a přihláška ke stravování

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   Osv Děj Aj Čj/ Ma Čj/ Ma Hv    
Úterý   Aj Fy Nj/ Fj Přd Čj   Tv Tv
Středa   Zem Nj/ Fj Ma Čj Aj Ov    
Čtvrtek   Fj/ Nj Aj Ma Děj Fy   Vv Vv
Pátek Pč 1.skupina Nj/ Fj Ma Čj Zem Pč 2.skupina      

 

Důležité informace k rozvrhu

Informace k chodu školy najdete v textu níže, včetně základního režimu fungování obědů.

V pátek Pč rozděleno na 2 skupiny. 

Obědy: Po, St,  oběd ve 14 hodin (po přesunu ze školy), Pá - každá skupina jinak. Út a Čt oběd ve 13 hodin.

Kroužky, sportovní aktivity, ZUŠ apod. plánujte raději až na pozdější odpoledne.

 

Info ze dne 19.5.

V úterý 25.5. 17:30 se konají letos poslední třídní schůzky. Opět formou online, odkaz zašlu do emailu.

 

Info 13.5.

1) Od pondělí 17.5. nastupují všechny třídy na prezenční výuku.

2) Příchod žáků 2. st. do školy je umožněn v 7:30 hod.

3) Žáci se v suterénu přezují a odcházejí do učebny č. 206, kde budou v pondělí o hodinách OSV testováni. 

4) Výuka bude probíhat v učebně č. 206, půlené hodiny  v učebnách, o kterých děti obdrží info

5) Úpravy v rozvrhu -  ve  čtvrtek přibyla hodina VV
                                   -  prezenční výuka - půlí se hodiny M a ČJ. 

6) Ve dnech 20. 5. a 21. 5. bude na 2. stupni  probíhat distanční výuka z důvodu očkování pedagogů.

7) Žáci jsou povinni nosit roušku či respirátor. Prosím, aby všichni měli minimálně 2 roušky/respirátory  na den a sáček na použité roušky/respirátory.

8) Od pondělí se ruší výdajové okénko stravy pro žáky.  V dalším období nebude již možné dotované obědy dětem vydávat domů. V této souvislosti si, prosím, hlídejte přihlášení a odhlášení obědů. 
    Výjimka je udělena pouze pro žáky 2. stupně na dny 20. a 21. května 2021, kdy pro tyto žáky platí distanční výuka. I tady je nutné si včas překontrolovat stav objednávek.

9) Sledujte stránky třídy, prosím, naleznete zde případné změny.

 

Info ze dne 1.5.

V týdnu od 10.5. nastupuje Áčko na týden do školy. Výuka je rotační, tedy další týden bude doma na online výuce.

1) příchod do školy od 7:40 - netvořit před školou skupiny, plynule jít do školy, přezout se v šatně (nezapomeňte si klíček od šatny) a dorazit do třídy 204 -  tam proběhne testování.

Pokud si někdo přinese vlastní test, je nutné mít s sebou napsané či vytištěné oznašení testu - resp. přesný údaj, na kterém řádku tabulky z ministerstva se test nachází. Tabulka odkaz zde (testů je přes 700 a není v našich silách vyhledávat testy, které si děti přinesou). Každopádně musí jít o schválený test!!!   Testuje se ve škole, nikoliv doma.

Po zjištění negativního testu přejdete do naší třídy 206, kde se budete učit. Do třídy 204 budete chodit na velkou přestávku kvůli větrání + na půlené hodiny.

2) S sebou do školy: 

 • věci na výuku  dle pondělního rozvrhu (následující dny dle rozvrhu)
 • klíče od šatny
 • kartu, kterou používáte na vstup + (NEBO 120,- Kč na zakoupení čipu na obědy - na čipu lze mít i vstup do školy, není tedy pak nutné mít kartu na vstup a čip na oběd, stejně tak lze mít oboje na kartě, záleží na tom, co vám lépe vyhovuje - čip lze připnout na klíče)
 • 2 chirurgické roušky NEBO 2 nanoroušky NEBO 2 respirátory (nemůže být látková rouška)
 • sáček na odkládání použité roušky

3) obědy -  je třeba mít zaplacenou zálohu na obědy - pokud na platbu někdo zapomněl, prosím zadejte ji ihned a v pondělí ráno přijde dítě s hotovostí - PŘESNOU - na oběd, v pondělí lze takto v krajním případě oběd zakoupit přímo ve škole. Nebo počítejte s tím, že bude dítě zatím bez oběda, než platba na účet dorazí - je na to opravdu potřeba počítat 3 pracovní dny. Systém vás pustí na objednání obědů až ve chvíli, kdy jsou peníze v systému zobrazeny, což je zpravidla o den později než kdy dorazí na účet. 

Každý žák by měl znát heslo ke svému účtu na strava.cz - jméno mají všichni ve stejném tvaru jméno.příjmení, ale je nutné znát heslo.

Všichni, kdo měli na účtu v systému "strava" zálohu, mají automaticky objednaný oběd na celý týden - automaticky zvolen oběd č. 1 - změny můžete provádět prostřednictvím aplikace nebo na webu strava.cz - tedy změna výběru jídla či jeho odhlášení. Změny/odhlášení lze dělat pouze do 14 hodin předešlého pracovního dne. 

4) Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

5) Pro nepřítomné žáky se distanční výuka neorganizuje. V případě absence řešíte hodnocení N s jednotlivými vyučujícími, jakým způsobem a kdy  bude "chybějící" práce nahrazena.

8) Další týden následuje opět online.

 

Rozvrh zde:

 

Pondělí

OSV

D

AJ

ČJ

M

 Úterý 

AJ

FY

NJ/FJ

Č

Středa

Z

NJ/FJ

M

ČJ

AJ

Ov

Čtvrtek

FJ/NJ

101

AJ

203

FY

D

M

VV 

 

Pátek 

NJ/FJ

M

ČJ

Z

 

 

 

 

Info ze dne 10.4.

Ve čtvrtek 15.4. se konají on-line třídní schůzky, začátek 18:30. Pozvánku zašlu na váš email.

 

Info ze dne 24.3.

Ve čtvrtek 15.4. se budou konat třídní schůzky. Bližší info včas dodám.

 

Info ze dne 5.3.

Školní jídelna

Prosím všechny rodiče, aby vyplnili  a poslali na e-mail jidelna@husovaliberec.cz  přihlášku ke stravování dítěte i v případě, že ještě nevíte, zda Vaše dítě bude obědy odebírat.

V současné době si děti  mohou obědy vyzvedávat prostřednictvím výdejního okénka. Obědy se objednávají prostřednictvím www.strava.cz a je třeba mít zaplacenou zálohu.

Dále nabízíme možnost odebírat obědy i cizím strávníkům. Též je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování a zaplacenou zálohu. Cena oběda je v tomto případě 90,- Kč.

 

Podpora žáků - nabídka doučování

Od 8.3.2021 nabízíme doučování žákům, kteří něčemu nerozumí či si potřebují učivo upevnit. Děti se budou na doučování hlásit prostřednictvím Google učeben k tomuto účelu vytvořených. Všechny informace obdrží děti na třídnické hodině v pondělí 8.3. a do svých e-mailů dostanou pozvánku. Dále již se budou domlouvat s jednotlivými vyučujícími.

 

Info ze dne 22.2.

V pátek 26.2. je online výuka zrušena. Dle rozvrhu vám bude zaslána  samostatná práce. ( max á 20 min.).

 Důvodem je další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nezapomeňte se přihlásit do konce února ke stravování v naší nové školní jídelně. Bližší info na začátku nástěnky a na úvodu školy.

 

Info ze dne 12.2.

Xtá verze lyžáku padla. Veškeré podrobnosti obdrželi žáci na Classroomu v učebně "Lyžařský kurz"

Zde je odkaz, kde si vše lze pročíst.

https://www.zskola.cz/nase-skola/jazykove-a-sportovni-pobyty/lyzarsky-kurz-7-trid

 

Info ze dne 24.1.

V čtvrtek 28.1. nebude probíhat online výuka. V tento den máte možnost si po objednání zajít do školy pro výpis z vysvědčení. Odkaz na objednání se nalézá na začátku nástěnky 7.A a také na úvodní stránce školy.

Známky budou k nahlédnutí od 10:00 také na elektronické žákovské knížce v Bakalářích. 

 

Info ze dne 14.1.

Na začátku školního roku se rodiče v rámci SRPŠ domluvili, že letos nebudeme vybírat 500,- Kč příspěvek do SRPŠ. Místo toho bude nabídka knih, které bude možné koupit do nové školní knihovny. Pro zobrazení tabulky s knihami, kam se zapíšete (jméno dítěte a třídu), klikněte zde.

Knihu pak koupíte a pošlete po dítěti do školy. Děkujeme za vaše přispění do nově vznikající knihovny s aktuální nabídkou knih ke čtení.

 

Info ze dne 5.1.

14.1. v 18:30 se budou konat online třídní schůzky.

Odkaz vám zašlu včas do emailu.

 

Info ze dne 30.12.

Nový rok bude bohužel

začínat poněkud nešťastně, výukou z domova.

Hodiny on-line začínají vždy v celou, tedy 8,9,10,11,12 a 13h a trvají cca 30minut.

Odkazy na hodiny máte buď v emailu nebo ho naleznete přímo v kurzu na classroomu.

Nezapomeňte, že účast na hodinách je povinná a neúčast omlouvají pouze rodiče formou emailu nebo sms třídnímu učiteli

 

Info ze dne 12.12.

Myšlenka lyžařského kurzu stále žije. Reaguji na dotazy dětí. Přikládám odkaz na naše stránky, kde se dozvíte trochu více. I když.....

https://www.zskola.cz/nase-skola/jazykove-a-sportovni-pobyty/lyzarsky-kurz-7-tridhttps://www.zskola.cz/nase-skola/jazykove-a-sportovni-pobyty/lyzarsky-kurz-7-tridh

Info k hodnocení:

Hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznou rodiče v elektronické žákovské knížce Dotazy pro podrobnější informace je třeba směřovat na příslušného učitele předmětu. První kontakt je nejlépe učinit emailem, kde domluvíte další způsob komunikace. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsíci  lednu, doporučujeme využít této možnosti a učitele kontaktovat. Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.

 

 

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od 18.9.2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání. Používání roušek je povinné i v prostorách jídelen (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Ve škole se roušky používají ve všech společných prostorách, dále i ve třídě.  ( mimo konzumaci svačin a pití). V případě potřeby je možné si jednorázovou roušku zakoupit v sekretariátu – cena 20,-. Kč.

Předpokládané výdaje:

Pracovní sešity Ma: 150 Kč

Pracovní sešit Čj:. 100 Kč

Pomůcky na VV: 100Kč

Žákovský zápisník: 10 Kč

Balík papírů do kopírky

Papírové kapesníky

Balení papírových utěrek

Časopis na konverzaci AJ: 250 Kč

 

 

 

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení: úterý 1. září 2020

Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021

Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2021

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti

pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

středa 28. října až neděle 1. listopadu 2020

Den boje za svobodu a demokracii

úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny

středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny

30. ledna až 7. února 2021

Třídní schůzky :

1.10.2020 on-line 19-20:00 h

15.4.2021 

 

 

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz ! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty:  hana.cervinkova@husovaliberec.cz

 

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Hana Červinková 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

 

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová