česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Vážení rodiče a milé děti, vítejte na nástěnce třídy 3. B

Všechny vás moc zdravíme, přejeme všem úspěšný start do nového školního roku a těšíme se na naše třeťáčky a vaši spolupráci.

                                                                                                    Jana Martinovská a naše nová paní vychovatelka Cecílie Klásková

Rozvrh třídy 3. B

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČjL Prv ČjL Ma      
Úterý   ČjL ČjL1/Aj2 Ma Aj1/ČjL2 Hv      
Středa   Aj1/Aj2 ČjL Ma Prv ČjL Vv    
Čtvrtek   Tv Tv M2/Aj1 ČjL        
Pátek   Aj2/M1 Prv Ma ČjL      

  OSV = osobnostní a sociální výchova
  Aj1 = Pejskové, Mgr. Dana Borsky, AJ= Kočičky, Mgr. Jana Flossmannová
                                                                                                          

Informace ze dne 16. 9. 2020

Děti dnes domů dostaly dokument - Souhlas se zpracováním osobních údajů ke zřízení školního žákovského účtu. Prosím o vyplnění a zaslání obratem zpět do školy (pátek). Děkujeme za spolupráci.

 

Zajímavé odkazy

Stránky na podporu čtenářství a výběr knih pro děti: https://www.ctenipomaha.cz/https://celeceskoctedetem.cz/

Interaktivní dopravní výchovahttps://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova

 

Exkurze na liberecké radnici (14. 9.) a návštěva Galerie - Lázně s programem Příběh linky (17. 9.)

Děti musím pochválit za pěkné chování při návštěvě radnice, exkurze se nám moc líbila a další čas jsme věnovali významným budovám v centru Liberce. 
V galerii děti hezky spolupracovaly s lektorkou při výkladu o významu linky, kde uplatnily své znalosti z geometrie a následně tvořily zajímavé objekty. 

 

Informace ze dne 14. 9. 2020

Vážení rodiče, zde jsou informace od naší paní vychovatelky, které se týkají obědů. Jsou to orientační časy, kdy jsou děti naobědvané, a kdy dochází ke škole. V případě nutnosti je zde kontakt na paní vychovatelku: Cecílie Klásková - 604 902 488.
Pondělí: 13:45 h po obědě u jídelny, 14:00 h návrat do školy
Úterý:     13:00 h                                  13:15 h
Středa:   14:40 h                                  15:00 h
Čtvrtek:  12:35 h                                  12:50 h
Pátek:     13:00 h                                  13:15 h

 

Informace ze dne 11. 9. 2020

Děti si dnes nalepily do žákovského zápisníku hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Na webu školy dole najdete odkaz Bakaláři, zadáte přihlašovací jméno a heslo (na lístečku), rozkliknete Klasifikaci - zápis průběžné klasifikace a zde najdete první zapsané známky z výtvarné výchovy a pracovních činností. Na třídních schůzkách vám rozdám hesla pro vstup z pohledu rodiče.

 

Informace ze dne 4. 9. 2020

Vážení rodiče, moc vám děkuji za spolupráci a přinesené pomůcky. Většina dětí má již obalené všechny učebnice a pracovní sešity. Posílejte, prosím, po dětech vyplněné zápisové listy do školního klubu a napište případné změny telefonních čísel, e-mailových adres či bydliště. Plavání jsme ve čtvrtek společně zvládli na výbornou. Paní trenérky "vyzkoušely" plavecké dovednosti dětí, které byly moc šikovné. Plavání bude pravidelně každý čtvrtek, po dětech pošlete vyplněné návratky se souhlasem k plaveckému výcviku.

Anglický jazyk: děti mají letos nové učebnice a pracovní sešity, posílejte, prosím, po dětech 520 Kč na jejich uhrazení. 

Dílny čtení: každou středu děti budou nosit do školy vlastní knihu vhodnou pro svůj věk, ne encyklopedie, popř. mohou mít knihu stále v lavici.

Geometrie: v hodinách matematiky bude zařazena pravidelně ve čtvrtek pro Kočičky a v pátek pro Pejsky, pomůcky - ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko.

Čtecí karta: stále je důležité pravidelné hlasité čtení s porozuměním, zapisujte 5x týdně do karty, které budu kontrolovat vždy v pondělí.

Logická olympiáda: pořádá organizace Mensa ČRregistrace probíhá do 30. září 2020, základní kolo je on-line z domova, přihlásit i mladší sourozence můžete na adrese https://www.logickaolympiada.cz/.

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
Web: www.zskola.cz
E-mail: info@husovaliberec.cz
Sekretariát školy: 731 632 396
Sborovna 1. stupeň: 725 088 832
Školní družina: 739 334 394
Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská (jana.martinovska@husovaliberec.cz)
Vychovatelka: Bc. Cecílie Klásková (cecilie.klaskova@husovaliberec.cz)
 

Organizace školního roku

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny                            23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny                           29. 1. 2021
Jarní prázdniny                                 1. – 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny                      1. 4. 2021
Letní prázdniny                                 1. 7. – 31. 8. 2021 
 

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

                                 

 

Informace a přihláška ke stravování

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová