česky deutsch

2.C

Úvod » Třídy » 2.C

Informace a přihláška ke stravování

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

Další informace o vzdělávání v době uzavření školy pro týden 16.3. - 22.3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v první řadě bych Vám chtěla velice poděkovat za spolupráci a pro nás významnou pomoc, kterou jste nám poskytli vyplněním našeho on-line dotazníku. Byli jsme velice překvapeni vysokým počtem odpovědí již v ranních hodinách. Moc si Vaší součinnosti v těchto těžkých chvílích vážím.

Závěry z porady pedagogických pracovníků:

 1. Potvrzení Žádosti o ošetřovné…Vám zašleme elektronicky na email během pondělí a úterý. (Pokud jste o něj požádali v online dotazníku) Osobně vydávány na sekretariátu nebudou.

V případě změny Vašeho požadavku nás můžete kontaktovat emailem – info@husovaliberec.cz

 1. Učebnice či pracovní sešity, které zůstaly ve škole, je možné ve velmi naléhavých případech vyzvednou během tohoto týdne pouze mezi 7 až 10 hodinou. V takovém případě prosím využijte zadní vchod u tělocvičny a použijte ochrannou roušku!!! ( Bez roušky nebude možné objekt navštívit). Žádám žáky vyšších tříd, kteří tak budou chtít učinit, aby se nesrocovali a přišli do školy jednotlivě. Vpuštění do budovy zajistí pan školník. Učebnice a pracovní sešity doporučuji vyzvednout pouze žákům, kteří se budou učit sami, nemají přístup k internetu. Potřebné listy, které budou požadovány k vypracování, budou vždy ofoceny a k dispozici na webových stránkách školy – nástěnky třídy nebo bude uveden odkaz.
 1. Žákům 1.stupně se doporučuje sledovat pořad ČTv – UčíTelka a dále jim budou zadány úkoly prostřednictvím nástěnek tříd.
  Žáci druhého stupně budou směřováni na využívání google classroom a pokyny zatím najdete na nástěnkách tříd.
 1. Úkoly a samostatná práce pro žáky budou vytvářeny vždy tak, aby žák byl schopen zadání plnit samostatně bez pomoci rodičů. V případě, že zadání nerozumí, potřebuje něco vysvětlit či jinak pomoci, má možnost oslovit učitele telefonicky mezi 9-11 hod, kdy všichni učitelé jsou žákům k dispozici k přímé komunikaci.
 2. Učitele můžete kontaktovat i během pracovního dne 8 – 16 hod., a to též telefonicky či emailem. V tomto čase Vám však vždy nemusí bezprostředně pomoci s úkoly, neboť může být zaneprázdněn jinou činností a podklady k práci nemusí mít u sebe. V obou případech buďte prosím trpěliví, pokud bude telefon obsazený či např. spadnou webové stránky.  Telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách v sekci Naše škola/zaměstnanci nebo Kontakty.
 3. Vypracovávání úkolů a prací nebude klasifikováno, učitel se vždy bude snažit podat dětem zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, a vést ho k práci s chybou. V současné situaci v žadném případě nejde o zavalení dětí úkoly a požadavky. Jde o to neztratit s dětmi vazbu, udržet je v režimu učení a vzdělávání se. Všichni učitelé školy toto chápou a budou tak k dětem přistupovat. Není třeba za každou cenu honit čas a termín.
 4. Vypracovaná cvičení a práce můžete zasílat jednotlivým učitelům na email nebo ofocené prostřednictvím telefonu či WhatsAppu. O podrobnostech Vás bude informovat každý učitel.
  Naše pozornost bude věnována především procvičování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků. Naukové předměty budou realizovány především formou tematických úkolů s delším časovým horizontem.
Jsme si vědomi Vaší velice náročné situace v rodinách. Bohužel celá věc je pro nás stejně nová jako pro Vás. Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení při hledání optimálních způsobů a cest. Zkušenosti z prvního týdne vyhodnotíme a v pondělí 23.3. 2020 se budeme snažit nastavit další postup.
 
Všem Vám děkujeme za trpělivost Blanka Lukeš Reindlová
 
 
 

 

Vítejte na nástěnce třídy 2.C

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV Ma Nj ČjL          
Úterý ČjL Ma Ma ČjL          
Středa Nj ČjL Hv Prv   ČjL      
Čtvrtek ČjL Ma Prv

ČjL

1. sk.

ČjL

2. sk.

     
Pátek Tv Tv Nj ČjL     VV        

                             1. skupina Želvičky

                              2. skupina Delfínci

 

Vážení rodiče, bohužel dříve než jsme očekávali, dojde ke změně paní učitelky ve Vaší třídě. Od pondělí převezme třídu paní učitelka Anežka Pěničková. Nechceme žádné experimenty a do třídy jsme přesunuli mladou paní učitelku, která má zkušenosti s dětmi mladšího školního věku a svým pojetím se velmi shoduje se systémem paní učitelky Vavřichové. Jsme přesvědčeni, že děti předáváme do přátelských rukou paní učitelky a brzy si společně najdete krásný vztah.

Přeji Vám a Vašim dětem krásné podzimní dny

Blanka Lukeš Reindlová

 

UČIVO ZA MĚSÍC ÚNOR

ČJL - skupiny bě, pě, vě, mě, pravopis cizích slov, slabikotvorné r, l

        - opakování (tvrdé a měkké skupiny, u/ú/ů, skupiny dě, tě, ně)

M -  sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 20

    - opakování (sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100, sčítání a odčítání desítek do 100, slovní úlohy, počítání se závorkami)
    - - rýsování úseček

 

Informace ze dne 6.2.2020

V naší třídě se vyskytly vši. Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů. 

 

UČIVO ZA MĚSÍC LEDEN

ČJL - opakování (tvrdé a měkké skupiny, u/ú/ů), skupiny dě, tě, ně

M -  sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100, sčítání a odčítání desítek do 100, slovní úlohy, počítání se závorkami
      - G - rýsování úseček

 

Informace ze dne 30.1.2020

V únoru si budou děti moci nahradit plavání za měsíc leden. Nahrazení bude probíhat každou středu od 13.00 (odchod ze školy v 12.30) do 14.00 (návrat do školy cca v 14.30). Týká se to těch, co v tuto dobu mohou a mají o to zájem. 

Dále bude od února plavání pokračovat každý pátek (1. 2 vyuč. hodiny), jako tomu bylo od září 2019. 

 

Informace ze dne 28.1.2020

Školní kolo recitační soutěže se kvůli velké nemocnosti dětí přesouvá na pondělí 3.2.

Dne 30.1.2020 se bude rozdávat vysvědčení, výuka končí v 12.30.

 

Informace ze dne 21.1.2020

Prosím, aby si děti na čtvrteční hodinu PČ (23.1.) přinesly letáky potravin. Děkuji. 

 

Informace ze dne 17.1.2020

V pondělí 20.1. je pro děti připraven folkový koncert v aule školy na téma "Písničky z pohádek". Cenu 40 Kč/žáka uhradím z TF.

 

Informace ze dne 10.1.2020

Příští týden ve čtvrtek 16.1. budeme psát pololetní písemnou práci z českého jazyka. Procvičte s dětmi druhy vět, antonyma, synonyma, u/ú/ů, měkké a tvrdé slabiky, slabičnou a hláskovou stavbu slova. 

V pátek 17.1. budeme psát pololetní písemnou práci z matematiky. Procvičte s dětmi porovnávání čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 do 20, slovní úlohy, geometrické tvary. 

 

Informace ze dne 8.1.2020

27. 1. a 28. 1. třídní kolo recitační soutěže - děti mají za úkol vybrat a naučit se zpaměti báseň (autor, název, nejméně 3 sloky), do školy si přinesou kopii básně nebo knihu

 

Informace ze dne 6.1.2020

Doufám, že jste si užili klidné a pohodové vánoční svátky a oslavili začátek nového roku, do kterého vám přeji hodně zdraví, štěstí a radosti. :) 

Ve čtvrtek 9.1. 2020 se od 16 hodin budou konat konzultační třídní schůzky. Účast není nutná, ale pokud potřebujete něco projednat ohledně výuky, prospěchu či chování svého dítěte, přihlásit se můžete na webových stránkách školy. 

Do konce měsíce ledna je zrušené plavání. Prosím, aby si děti do pátku přinesly úbor na cvičení. 

 

Informace ze dne 19.12.2019

Zítra se ruší plavání, děti budou mít vánoční besídku od 7.55 do 11.30.

 

Informace ze dne 18.12.2019

Dnes jsem z TF uhradila UČ a PS na NJ. Jedná se o 350 Kč na žáka. UČ a PS začnou děti používat v průběhu ledna 2020.

Do čvrtka prosím nejpozději přinést dárek pro děti - knížku, aby měly co najít pod stromečkem na vánoční besídce, která se koná v pátek 20.12.

 

Informace ze dne 17.12.2019

Děti, které se fotily, mohou nosit peníze na fotky (sada 200 Kč).

18. 12. - vystoupení dětí z druhých tříd na schodech (16:30 hod.)

 

Vánoční besídka                                                                                                            (16.12. 2019)

V pátek 20.12. proběhne vánoční besídka. Vyučování bude od 7.55 do 11.30. Děti si mohou přinést pití, svačinu a cukroví. 

 

V naší třídě se vyskytly vši. Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů. 

 

VÁNOČNÍ TRHY V ŽÍTAVĚ

V pátek 13.12.2019 pojedeme s dětmi do Žitavy na vánoční trhy. Děti dnes dostaly info společně s návratkou. Cena je 100 Kč (vlak + pojištění). Prosím pošlete nejpozději do čtvrtka návratku a peníze po dětech. V pátek prosím nezapomeňte dětem dát jízdenky na tramvaj nebo Opus card. 

 

Vánoční focení

Děti si dnes ve škole vložily do notýsku objednávku na vánoční focení. Prosím, na objednávku napište jméno žáka, třídu + počet objednávaných sad, příp. zda máte zájem něco doobjednat (viz. spodní část nabídky). Focení proběhne ve škole 11.12. (Pochopitelně se netýká těch, kteří o focení zájem nemají :)). 

Lze objednávat pouze celé sady. Sada obsahuje 1x kalendář s foto, 2x foto (10x15), 2x přání (10x15) a 1x foto (15x21). 

 

Dne 28. 11. budou od 16 do 18 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Přihlásit se můžete na úvodní stránce školy. 

 

Zbylé peníze na bilingvní výuku jsou uložené v TF a budou z toho dětem hrazeny různé akce nebo pomůcky. 

 

Geometrie bude pravidelně každé úterý, potřebujeme trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 2. 

 
 
Ve čtvrtek 14. 11. a pátek 15. 11. je  konec vyučování po 4. vyučovací hodině (11:45 h.). V rámci projektu "Podzim" plánujeme ve čtvrtek vycházku k radnici.
 
 
 
Dne 1. 11. (pátek) je v ekologickém centru Divizna pro děti připraven výukový program (3., 4., a 5. vyuč. hodina).
Cena je 35 Kč (uhradím z TF). Poté se vrátíme zpět do školy na oběd.
S sebou: věci na plavání, svačina a pití

 

 

Žloutenka                                                                                                                                       (9. 10. 2019)

V pondělí proběhla prevence proti žloutence typu A.

Bohužel kvůli rozšíření této nemoci (ne v naší škole!) je pro mě nyní riziko příliš velké, proto ve třídě a škole budu pouze do pátku. V pátek si děti mohou přinést karetní či deskové hry, poslední dvě hodiny se rozloučíme takto. Děti přišly s nápady, že přinesou nějaké dobroty k jídlu - opět prosím s mírou. Kdo mě zastoupí ve třídě mi není zatím známo, protože je tato situace nečekaná pro všechny, určitě se ale v nejbližší době objeví informace zde na nástěnce nebo v mailu.

Nové paní učitelce předám veškeré informace, na kterých jsme se my společně domluvili a pevně věřím, že se situace na delší dobu ustálí.

Děkuji za pochopení - i pro mě je mé dítě to nejdůležitější!

 

Stručné shrnutí třídních schůzek                                                                                                 (5.10.2019)

 • prosím, kdo neuhradil, aby co nejdříve poslal částku 1500,- za pomůcky, sešity, učebnice..

                                                                                                    500,- příspěvek SRPŠ

                                                                                                      50,- Mikuláš

 • o vánoční věnec se postará maminka Sašenky - DĚKUJEME! Dále tedy prosím, kdo má možnost přinést vánoční stromeček - napište mi email

 

Akce třídy:

17. 10. Galerie–Lázně, „Červená-modrá-bílá“, od 8:30 h, vstupné 20 Kč uhradím z TF

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

6. 11. Zdravé zuby, preventivní program ve škole během 3. vyuč. hodiny

5. 12. „Andělská škola“ – projektový den 1. stupně, děti v převleku andělů, mikulášská nadílka

12. 12. Galerie–Lázně, „Vánoce v galerii“, od 8:30 h, vstupné 20 Kč uhradím z TF

 v týdnu 9. – 13. 12. Vánoční vystoupení

Vánoce ve třídě

 

S dětmi pravidelně čtěte - v pátek budu vybírat čtecí karty,

počítejte a procvičujte aktuální učivo.

 

Divadlo

Ve čtvrtek 3.10. jdeme po první vyučovací hodině do knihovny na německé divadelní představení. Poté návrat zpět do třídy.

Vystoupení je zdarma.

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 od 17 hod společné třídní schůzky

Prosím ty, kteří ještě neuhradili částku 1500,- , aby tak ve čtvrtek učinili.

 

17. 9. 2019   NYNÍ VE ŠKOLE

Učíme se připravovat do školy podle rozvrhu. PROSÍM VŠECHNY RODIČE o kontrolu, časté zapomínání.

V předmětu český jazyk opakujeme tiskací a psací písmena, učíme se zpaměti abecedu.

V matematice docvičujeme příklady do 20 bez přechodu přes desítku. Začínáme s jednoduchými slovními úlohami. Každý den potřebujeme ořezané obyčejné tužky a pastelky, měkkou gumu.

Prvouka nám otvírá celý svět - začali jsme cestováním (prázdninový kufřík a pohlednice), nyní objevujeme školu, povolání a učíme se zpaměti svou adresu. (Prosím o doplnění některých notýsků a diářků.)

Zpíváme písničku "Září" s pohybovým doprovodem.

Dokončili jsme vlastnoruční pohlednici při výtvarné výchově.

V pracovních činnostech jsme přesně stříhali a čistě lepili do plánku stavby a budeme pokračovat podle zadání. Potřebujeme nůžky s oblou špičkou.

V pátek začíná plavecký výcvik. Žáci - kteří se nezúčastní 1. lekce - půjdou k paní uč. Veselkové do 2. A. O velké přestávce se připojí k naší třídě.

 

 

 

ORGANIZACE PLAVECKÉHO VÝCVIKU

 

V pátek 20. 9. 2019 začíná plavecký výcvik, pro naši třídu 2. C potrvá celý školní rok.
(Cvičební úbor si necháme ve třídě, kdyby byla např. odstávka, abychom mohli cvičit.)
Každý pátek budeme odcházet ze školy/od školní budovy přesně v 7:30 a rychlou chůzí se přesuneme ke krytému bazénu.
Než vyrazíme na cestu, budeme se řadit v chodbě u šatních skříněk, školní aktovky si necháme v družinové třídě u Katky Fanty a půjdeme přes školní hřiště od školy...
Můžete své děti přivést nebo přivézt přímo před budovu bazénu v 7:45 a děti si předáme z ruky do ruky.
Děti si ponesou jen tašku s věcmi na plavání - v ní bude ručník, gumová koupací čepice, plavky (raději vcelku), doporuč. brýle do vody a sáček na mokré plavky; s sebou může být malá energetická sladkost do ruky.
Je nutné, aby všechny děti měly teplou čepici nebo alespoň kapuci, aby neprochladly.
Na každé plavání bude docházet i paní vychovatelka Katka Fanta a pomůže hl. holčičkám se sušením vlasů. Výhodné je, půjčíte-li dětem fén.
Na velkou přestávku se stačíme vrátit do školy, žáci se nasvačí a potom jdou po skupinách na němčinu.
Počítejte s tím, že budou děti poměrně dost unavené, pak si zvyknou.

Uvolnění z plaveckého výcviku je možné jen od lékaře, potom budou žáci chodit na TV k první třídě, aby mohla proběhnout klasifikace předmětu.
Omlouvání z jednotlivých lekcí je možné jen prostřednictvím omluvného listu, uveďte, prosím, konkrétně do kdy přesně nemá dítě cvičit.
Bude- li Vaše dítě po nemoci, napíšete omluvenku do omluvného listu a dítě se bude učit v paralelních třídách. Až my se vrátíme z plavání, dítě si vyzvednu a bude pokračovat s námi podle rozvrhu.
Doufám, že nám to hezky v klidu začne a Vaše děti se naučí jednu z nejzákladnějších dovedností - PLAVÁNÍ.
                                                                                   
 
 

 

Informace pro rodiče a žáky 2.C

 

Vyučování v prvním týdnu:

pondělí 7:55 – 9:35 (Potřebuji, aby děti věděly, jestli jdou na oběd.) 

     úterý     7:55 – 11:45 (čtyři vyučovací hodiny – dvě třídnické hodina a 3. – 4. - výuka dle rozvrhu)

     středa   7:55 – 11:45 (čtyři vyučovací hodiny - výuka dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování)

čtvrtek  7:55 – 11:45 (čtyři vyučovací hodiny - výuka dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování)

pátek     7:55 – 12:40 (pět vyučovacích hodin - výuka dle rozvrhu)

             

Školní družina a jídelna v provozu.  

Následující týden výuka podle platného rozvrhu hodin.

 

Pomůcky a potřeby na úterý 3. 9. 2019

1)      penál, „Prázdninový kufřík“

2)      obalené učebnice, pracovní sešity obalit a přinést do konce týdne

3)      vyplněný a průhledným obalem chráněný notýsek

4)      klíč od šatny

5)      aktivní kartu pro vstup do školy

6)      svačinu a pití

7)      vhodné přezůvky (bačkory nebo sandále)

 

Do konce týdne si děti přinesou boxy s VV potřebami a cvičební úbor + obuv na TV. (Plavecký výcvik až od 20. 9. – viz níže)

 

Plavecký výcvik pro 2. C probíhá celý školní rok v rámci předmětu tělesná výchova.

Začínáme 20. 9.

Vždy v pátek budeme odcházet v 7:30 od školní budovy. Podrobnější informace předám později.

 

 

Údaje k vyplnění notýsků

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

 

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                      9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020

Třídní schůzky: 3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h  
                            28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h
                            9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h
                            2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18 h
                            21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h     

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. 2. 9. a od 8:00 h můžete přihlásit své dítě, registrace je možná do 16. 9. Kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019.

 

Předpokládané výdaje ve druhé třídě:

pracovní sešity a školní sešity – cca 600 Kč

      třídní fond                                         200 Kč

      pomůcky na Vv + Pč                         200 Kč

      příspěvek na bilingvní vyučování     500 Kč na celý školní rok

 

Nahlaste, prosím, případné změny telefonních čísel, bydliště …