česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

                                         Vážení rodiče a milé děti,

                                       vítejte na stránkách třídy 2. B

Informace ze dne 21. 1.

Na pondělí 25. 1.  – do deníku téma: Ježdíkový výlet (kdo se nezúčastnil, píše o vlastních zážitcích)

                    Na 8. 2. do deníku téma: Zážitky z jarních prázdnin

28. 1.   -   předávání pololetního vysvědčení 4. vyučovací hodinu

29. 1. –  pololetní prázdniny

1. – 7. 2. -  jarní prázdniny

Učivo 25. – 28. 1.

ČJ:  Tvrdé souhlásky – slabiky; pravopis po tvrdých souhl.

     PS :  44 – 46, 49

     Učebnice: 60; do sešitu 60/ 12

     Písanka s. 38

MA:  Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku; geom. - opakování

        s. 75 - 77

       s. 88

PRV:   Lidské tělo – Nemoc a úraz; U lékaře

          PS  s. 33 - 34

          Učebnice s. 32- 33 

 

Ježdíkový výlet jsme si v úterý užili.

Informace ze dne 14.1.

    Úterý 19. 1.„Ježdíkový výlet“

    Středa 20. 1.  Dílny čtení s encyklopedií o lidském těle

 

Učivo 18. – 22. 1.

ČJ:  Dělení souhlásek, tvrdé souhlásky - slabiky

     PS :  41 – 43

     Učebnice: 58 – 59 , do sešitu 58/ 3,4; 59/ 6,9

     Písanka s. 37

MA:  Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku; úsečka

        s. 73 – 75

       s. 87

PRV:   Lidské tělo – smysly

          PS  s. 32

          Učebnice s. 31  

 

Informace ze dne 8. 1.

1/ Stále vybíráme 200 Kč na učebnici NJ (moc děkuji všem, kteří zaplatili).

2/ Nyní potřebují děti vlastní knihu na středu.

3/ Děti si  mohou přinést -  encyklopedii o lidském těle na prvouku; na přestávky mohou děti mít  vhodnou hračku nebo hru.

4/ Vybavte i děti, které nechodí do ŠD náhradním oblečením na ven. V průběhu dopolední  výuky chodíme na hřiště.

5/ Na pondělí nezapomeňte čtecí kartu a deník (zimní sporty)

 

6/ Připomínám nynější rozvrh

    1.     2.     3.    4.

po

OSV

NJ

ČJ

MA

út

MA

ČJ

PRV

st

NJ

ČJ

MA

ČJ

čt

ČJ

MA

PRV

ČJ

MA

ČJ

NJ

VV

 

 

 

Učivo 11. – 15. 1.

MA : Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

          s. 69 – 72

ČJ :  Dělení souhlásek, souhlásky tvrdé, psaní slov a vět

        učebnice (ústně, folie) s. 55 – 57, do sešitu 55/ 7, ; 56/ 10, 12 (3věty); 57 /5

        PS s. 40

        Písanka s. 36

PRV : Lidské tělo

           učebnice s. 29 -  30

           PS s. 29 - 30

 

A ještě vánoční vzpomínka

Informace ze dne 6. 1.

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - učebna Český jazyk 2. B (Meet Google).

Informace ze dne 30.12.

 

Vážení rodiče, 

níže přikládám informace týkající se nástupu do školy v novém roce:

1.-2. třídy – výuka probíhá prezenčně. Rozvrh zůstává stejný jako před prázdninami.  Možnosti vyzvedávání dětí  po obědě a z ŠD - viz email.

Školní družina bude fungovat od 6 – 17 hod. Režim stejný jako před svátky 6:00 – 7:00 společný klub – ranní družina – vchod bočním vchodem. Od 7:00 - otevřen hlavní vchod, děti jsou ve třídách – nemísí se. Odpolední režim do 16:00 hod. po odděleních.

Od 16:00 – 17:00 služba jednoho oddělení.

Pokud by měl někdo zájem využívat školní družinu (dětský klub) po 17. hodině, informujte mě prosím prostřednictvím sms či emailu.

PŘEJI VŠEM ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU A V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ!

 

Šárka Irová

 

 

 

 

Připomínám časy  vyzvedávání dětí (viz email 26. 11.)

PO   a) u SPŠT 12, 45 – 13,00 (výuka prodloužena do 12, 10; odchod ze školy ZŠ Husova na oběd ve   12, 15)

        b)  u ZŠ Husova  cca 13, 15

       c)  ze ŠD od 15,00

ÚT, ST, PÁ a) u SPŠT cca 12,00 - 12,15 (odchod ze školy ZŠ Husova na oběd v 11,30)

                    b)  u ZŠ Husova  cca 12,30

                    c)  ze ŠD od 15,00

ČT  a) u SPŠT cca 12, 15 – 12, 30 (odchod ze školy ZŠ Husova na oběd ve 11, 45)

      b)  u ZŠ Husova  cca 12,45

      c)  ze ŠD od 15,00

Prosím posílejte přehledně vyplněné lístečky k uvedeným časům.

                                                                                                                                                                               Nový rozvrh online hodin (platí od 2. 11.)

 

 

       1

   2

    3

            

Přihlašujte se, prosím,
o 5 minut dříve.

    8:30 h     

9:30 h 

10:30 h

11:30 h

Pondělí

         NJ

    ČJ

   MA

      PRV

Úterý

        ČJ

   MA

  PRV

      ČJ

Středa 

        ČJ

   MA

   NJ

     ČJ

Čtvrtek 

        ČJ

   MA

  PRV

     ČJ

Pátek 

       ČJ

   NJ

   MA

     ČJ

 

                              

 

Počátky hodin  od pondělí 2. 11. :  8, 30 (1. h.),  9, 30 (2. h.); 10, 30 (3. h.); 11, 30 (4. h.);  tzn. 4 X 30 min. dle rozvrhu výše

 

 

 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČJ / NJ TV MA   ČJ    
Úterý   NJ / ČJ MA PRV ČJ      
Středa   NJ / MA ČJ TV ČJ        
Čtvrtek   ČJ / ČJ ČJ PRV MA / NJ        
Pátek   MA ČJ NJ / NJ VV HV      

                                                                                                         

 

                                                                                                                 

                            

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová  (603 479 314)

Vychovatelka:  Kateřina Matrasová  (721 950 156)

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30.10. 2020

Vánoční:             23.12. 2020 – 3.1. 2021  

Pololetní:              29.1. 2021

Jarní:                    1. – 7.2. 2021

Velikonoční:         1.4. 2021

Hlavní:        od 1.7. 2021

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

 

                                                Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                Š. Irová