česky deutsch

Školská rada

Úvod » Naše škola » Školská rada

Složení Školské rady při ZŠ s RVJ Husova 142/44, Liberec

pro období 2018-2020

 

 

Předseda:        Ing. Ondřej Lutovský (z řad oprávněných osob)

Členové:          Marie Pavlová (jmenovaná zřizovatelem)

                        Mgr. Iva Kutrová (z řad pedagogů)

 

 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ s RVJ Husova 142/44, Liberec konané dne 23. ledna 2018 (ustavující)

 

Přítomní členové: ing. Ondřej Lutovský, Marie Pavlová, Mgr. Iva Kutrová

Hosté: ředitelka školy Mgr. Blanka Reindlová, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ing. Lenka Nevyhoštěná

 

Program :

1.     Zahájení, uvítání, představení nových členů

2.     Schválení programu jednání

3.     Volba předsedy

4.     Projednání a schválení jednacího řádu

5.     Projednání hospodaření za rok 2017, návrh na rok 2018

6.     Delegování člena ŠR na konkurz

7.     Strategie vzdělávání

8.     Plány na rekonstrukci budovy

9.     Diskuze -

 

 

 

 

1.     Zahájení a představení nových členů

Ředitelka školy uvítala přítomné hosty a nové členy. Přítomné seznámila s výsledky voleb – za pedagogický sbor byla do školské rady zvolena Mgr. Iva Kutrová, z řad oprávněných osob byl zvolen ing. Ondřej Lutovský, zřizovatelem byla jmenována Marie Pavlová. Členové jsou zvoleni na období 2018-2020. Jednotliví členové se krátce představili.

2.      Schválení programu

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen. (hlasování: pro 3, proti 0, zdržel 0)

3.     Volba předsedy

Školská rada zvolila pro období 2018 – 2020 předsedou školské rady při ZŠ s RVJ, Husova 142/44, Liberec ing. Ondřeje Lutovského  poměrem hlasů pro 2, proti 0, zdržel 1.

4.     Projednání a schválení jednacího řádu

Všichni členové se vyjádřili k návrhu jednacího řádu. Jednací řád byl projednán bez připomínek a schválen poměrem hlasů pro 3, proti 0, zdržel 0.  Zasedání školské rady se bude řídit jednacím řádem schváleným dne 23. 1. 2018. 

 

5.     Projednání hospodaření za rok 2017, návrh na rok 2018

Paní ředitelka seznámila přítomné s rozpočtem školy za kalendářní rok 2017 (ŠR vzala na vědomí hospodaření školy). Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2018. 

6.     Delegování člena ŠR na konkurz

Na jaře se uskuteční konkurz na post ředitele školy. Členové školské rady se jednomyslně shodli na delegování ing. Ondřeje Lutovského  do komise na konkurz na post ředitele školy (hlasování: pro 2, proti 0, zdržel 1)

7.     Strategie vzdělávání

Ředitelka školy seznámila členy školské rady se strategií vzdělávání ve školním roce 2018/2019. Vzhledem ke stoupajícímu počtu žáků ve spádové oblasti budou otevřeny tři první třídy, z nichž jedna bude vzdělávat formou bilingvní výuky. Vyučovací hodiny daného vyučovacího předmětu budou probíhat v německém jazyce formou metody CLIL. Školská rada projednala a vyjádřila souhlas s podáním žádosti o zařazení školy do rejstříku škol v bilingvním vzděláním.

8.     Plány na rekonstrukci budovy

Ředitelka školy projednala s přítomnými plány na rekonstrukci budovy školy  - modernizace a přestavba jídelny, gymnastického sálu, půdních prostor – vytvoření nových učeben.

9.     Různé

Členové školské rady se dohodli na zasílání projednávaných dokumentů elektronicky v předstihu před zasedáním školské rady, změny ve školních dokumentech – dle rozsahu změn bude na zvážení předsedy, zda svolá zasedání rady či zda budou změny projednány a námitky zaslány elektronickou poštou. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady nejpozději 7 dnů před zasedáním.

 

 

 

V Liberci dne 23. ledna 2018                                                   Zapsala: Mgr. Iva Kutrová