česky deutsch

Naše škola

Úvod » Naše škola

Škola nyní ověřuje nový vzdělávací program, jehož  prioritou stále zůstává rozšířená výuka cizích jazyků. Cílem je dosažení cizojazyčných kompetencí evropského rámce u dvou cizích jazyků minimálně na úrovni A2.

Byly zavedeny závěrečné práce žáků obou stupňů  s cílem uplatnit nabyté kompetence získané během základního vzdělání. V pátých a devátých třídách žáci na stanovené téma zpracovávají samostatné práce, které jsou zakládány do portfolií každého studenta a mohou  sloužit jako další materiál vypovídající o dovednostech a zálibách žáka.

Škola se každoročně účastní nejen regionálních a celorepublikových, ale i mezinárodních projektů.

Základní škola Husova v Liberci byla vybrána Ministerstvem zahraničí SRN jako partnerská škola do celosvětové iniciativy„Školy –partneři budoucnosti“ ( Schulen – Partner der Zukunft). Tato příležitost nabízí škole velmi atraktivní možnosti (např. stipendia žákům v SRN, přítomnost rodilého mluvčího ve výuce, kulturní projekty, pomoc s vybavením,…), zároveň zavazuje ke stálému zvyšování úrovně výuky německého jazyka.

K rozvoji multikulturních vztahů přispívají další aktivity – například účast na projektu Comenius nazvaný Bridges, jehož jednacím jazykem je angličtina.

Důležitou motivaci v rozvíjení jazykových dovedností představují pro žáky četné výměnné pobyty (Augsburg, německá škola v dánském Haderslevu, Švýcarsko) a výukové výjezdy (Anglie, Skotsko).

Dalším kvalitativním stupněm je zavedení dvojjazyčné výuky i do nejazykových předmětů za přítomnosti rodilých mluvčích – angličtina ve 2. A, němčina v 1. B. Velikou výhodou je motivační složka celého procesu. Žáci se neučí pro jazyk samotný, vidí jeho smysluplné využití, nepřímo se naučí spoustu užitečných obratů a frází.

Strategie školy:

 • Cílem naší školy je vytvářet schopnosti žáka komunikovat otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci, respektovat  velikost a důstojnost lidské osoby, objevovat vlastní jedinečnost a identitu a vytvářet si zdravé sebevědomí. Jde nám o to, aby analyzoval a aplikoval empatii v kolektivu, nahrazoval agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajoval svá práva, rozlišoval manipulační působení médií a identifikoval se s pozitivními prosociálními vzory, spolupracoval  i v obtížných sociálních situacích. Vnímal  sociální problémy, v kontextu své situace a svých možností přispíval k jejich řešení. Analyzoval etické aspekty různých životních situací, rozhodoval se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbal se řešení osobních problémů. Aplikoval postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti projektového vyučování, prožitkové pedagogiky, kritického myšlení a kooperativní výuky
 • nadále využíváme projektových dnů při výuce a motivujeme žáky k vyhledávání a třídění informací k zadaným tématům a učíme je týmové spolupráci
 • vyměňujeme si zkušenosti týkající se výchovy a vzdělávání se zahraničními kolegy
 • vzděláváme se, pracujeme na sobě, a tak zvyšujeme naše vlastní šance na školském trhu
 • ve výuce využíváme iteraktivní učebnice a výukové programy
 • mimotřídními a mimoškolními akcemi jsme nablízku svým žákům nejen v době vyučování, budujeme a udržujeme u žáků vztah ke škole, pocit hrdosti na svou školu
 • dáváme o sobě více vědět v regionálním tisku, snažíme se o propagaci školy
 • věnujeme se talentovaným dětem v rozšiřujícím jazykovém programu ( možnost výběru z více cizích jazyků)
 • individuálně přistupujeme k dětem integrovaným
 • stavíme na dobrým vztazích mezi učiteli a žáky, pomocí dětí zapojujeme i rodiče
 • stále organizujeme studijní pobyty v zahraničí (možnost výuky jazyka v dané zemi)
 • naše kvalitní práci, otevřenost a vstřícnost je zaměřena vzhledem k dětem a k rodičům
 • snažíme se získat nové, mladší a kvalitní učitele
 • důsledně a systematicky vedeme žáky ke krásnu – čistotě, výzdobě, pořádku 
 • snažíme se získávat další finanční zdroje ( vlastní hospodářská činnost, fondy EU, sponzorské dary)
 • zavádíme výuku cizího jazyka od 1. třídy, včleňujeme jazyk do ostatních předmětů jako je matematika, prvouka, výtvarná či tělesná výchova
 •  od 6. třídy se děti učí druhý cizí jazyk s 5 hodinovou týdenní dotací