česky deutsch

Informace pro žáky devátých ročníků k prezenčním konzultacím věnovaným přípravě na přijímací řízení na střední školu

Úvod » Aktuality » Informace pro žáky devátých ročníků k prezenčním konzultacím věnovaným přípravě na přijímací řízení na střední školu

Konzultace se uskuteční od 11. května 2020 v odpoledních blocích od 13 hod, a to pravidelně pro třídu 9.A v pondělí a středu; pro třídu 9.B v úterý a čtvrtek ve dvou po sobě navazujících 70min blocích s 15 min. přestávkou. Předpokládaný konec je v 15:30.

Jeden blok bude věnován matematice a jeden blok českému jazyku. Žáci budou rozděleni do dvou neměnných skupin. Rozdělení do skupin zašle paní učitelka Pastuchová v rámci přímé komunikace. Toto rozdělení je konečné a nelze jej měnit.

Žáci se v daný den sejdou před školou – cca 12:55 a od počátku dodržují rozdělení ve skupinách a čekají na vyučující. Užívají roušku! Tu mohou sundat až ve třídě na pokyn vyučujících a pouze na dobu v lavici a ukládají ji do sáčku, který si přinesou. V lavicích sedí odděleně s rozestupy – zasedací pořádek určí vyučující. V budově užívají pouze prostory určené ke konzultaci, popřípadě toalety. Během pobytu ve škole se nemusí přezouvat.  O přestávce se neshlukují, užívají roušku. V žádném případě se nesbližují s druhou skupinou, užívají toalet na patře. Jsou vybaveni náhradní rouškou pro případ potřeby. Při příchodu do školy; třídy a po užití toalet si myjí důkladně ruce a ošetří se desinfekcí. Dbají zcela pokynů učitele i ostatních pracovníků školy, zejména s ohledem na dodržování bezpečnostních hygienických předpisů.

Pomůcky k práci v hodině si přináší vlastní, není přípustné si půjčovat pomůcky spolužáků, nedoporučuje se ani užívání pomůcek, které zůstaly ve škole.

Žák při první konzultaci předá učiteli čestné prohlášení z přílohy tohoto sdělení. Bez prohlášení není možné žáka ke konzultacím připustit.

Rodič si je zároveň vědom, že pokud žák nebude důsledně dodržovat pokyny a pravidla související s dodržováním hygienických pravidel na ochranu před onemocněním COVID 19, bude z prezenční výuky vyloučen.

 

Pokyny vychází ze závazné metodiky MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20 vydaného 30.4.2020

Zpět na výpis