česky deutsch

Návrat do školy – dopis rodičům i dětem

Úvod » Aktuality » Návrat do školy – dopis rodičům i dětem

Dopis rodičům s nástinem organizace návratu dětí do školy a vyjádřením osobního pohledu ke klasifikaci

 

Vážení rodiče, naši milí žáci,

již dva měsíce spolu komunikujeme netradičním způsobem. I přesto, že jsme ve vzájemném kontaktu, někdy i intenzivnějším než dříve, moc nám chybíte. Možnost, kterou nám nyní umožňuje rozvolnění bezpečnostních hygienických opatření, velice vítáme a budeme se to snažit v maximální možné míře využít. Vše však chystáme s ohledem na vzájemnou bezpečnost a ochranu vzájemného zdraví. Věřte, že o všem velice pečlivě přemýšlíme. Ne vše je však plně reálné. Řada věcí bude mít v čase i svůj vývoj, a pokud bude třeba, budeme organizaci upravovat.

1. etapa – příprava žáků devátých tříd k přijímacím zkouškám

Jedná se o prezenční konzultace z předmětů český jazyk a matematika od 11. 5. 2020. S ohledem na příchod žáků 1. stupně do škol budeme konzultace deváťáků organizovat v odpoledních hodinách, a to 2 x v týdnu od 13 hodin. Bude se vždy jednat o dva 70min. bloky + 20min. přestávka. Pro třídu 9. A budou určeny dny pondělí a středa, pro třídu 9. B dny úterý a čtvrtek. Zájemci budou rozděleni do dvou skupin v počtu 10 – 14 žáků. Žáci se ve skupinách nebudou měnit, jejich rozdělení bude stálé, a to bez ohledu na to, zda žák se konzultací účastní i nepravidelně. Účast je zcela dobrovolná a záleží na zájmu žáka a zákonných zástupců. Při zvažování zájmu účasti prezenčních konzultací berte ohled na opatření vzhledem k vlastní rodině. Zařazený žák nesměl přijít do styku s nakaženým pacientem COVID 19, nesmí být v karanténě a jeho účast by měla zohlednit případné rizikové skupiny v rodině.

Jeden blok český jazyk, druhý blok matematika – skupinám se během dne vymění konzultant (vyučující). Obsah konzultací bude plně v kompetenci učitele po dohodě se žáky. Distanční vzdělávání žáků 9. tříd bude i nadále realizováno dle rozvrhu se zohledněním odpoledních prezenčních konzultací.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci roušku nosit, pokud jsou zachována

bezpečnostní opatření.  

Přesné informace a pokyny k příchodu žáků do školy budou uveřejněny koncem týdne po shromáždění všech přihlášek ke konzultacím.

Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky do školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Zákonný zástupce je tedy povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. 5. 2020. – tolik vyhláška. 

Prosíme Vás však obratem o vyjádření zájmu formou vyplnění dotazníku níže. Upřesnění bude samozřejmě během týdne možné.

 

2. etapa – prezenční účast ve škole žáků 1. stupně

Jedná se o účast žáků 1. – 5. tříd ve škole od 25. 5. 2020.

Bezpečnostní hygienická opatření budou operativně uzpůsobena dle platných aktuálních pokynů Ministerstva zdravotnictví a MŠMT. Přesné informace budou uveřejněny 20. 5., zde bude zohledněn i počet přihlášených žáků. 

Za předpokladů vycházející ze současného stavu se stanovuje nástin organizačního schématu.

Příchod dětí postupně dle ročníků v době mezi 7:30 – 8:20. Sourozenci budou moci přicházet současně. Žáci jednotlivých tříd budou rozděleny do dvou skupin dle délky pobytu ve škole. Tyto skupiny se měnit během celé doby nebudou.

Předpokládaná možnost pobytu žáků ve škole je 7:30 – 15:30. O možnostech zajištění obědu se jedná.

Účast dětí ve škole je dobrovolná, skupiny zůstanou ve stejném složení po celou dobu bez ohledu na početní výkyvy účastníků. S ohledem na organizační zajištění prosíme rodiče, aby využívali celý rozsah vybrané alternativy, a to dopoledne bez oběda do cca 12 – 12:30 nebo celodenní do 15:30 hod. 

Tento systém může být ještě do 25. 5. 2020 pozměněn, a to na základě zájmu rodičů a reálné možnosti zajištění obědů. 

Příchod a odchod do školy bude zvlášť obezřetně koordinován pracovníky školy, a to jednak vzhledem k zajištění neshlukování se dětí a zajištění patřičných rozestupů, jednak z důvodu zajištění bezpečnosti v rámci realizovaných stavebních prací na komunikaci Husova x Klášterní a dále stavebních prací přímo v areálu školy (rekonstrukce jídelny).

Děti musí být vybaveny rouškou, kterou budou užívat ve všech společných prostorách školy. V době pobytu ve třídách v lavicích rouška vyžadována nebude. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

Žáky si vyzvedne před budovou školy pedagogický pracovník skupiny. Žáci nebudou vstupovat do šaten, přezouvání nebude vyžadováno. Doprovod dospělých do budovy nebude možný. Žák vstupující do školy musí být zdráv, nesměl přijít do styku s osobou nakaženou COVID 19, nesmí být v karanténě a v jeho rodině by neměla být osoba zařazena do rizikové skupiny. Prohlášení o této způsobilosti bude vyžadováno 25. 5. 2020 (dle aktuálních pravidel MZ a MŠMT). 

V průběhu pobytu ve škole se bude jednat především o alternativní vzdělávání, cizí jazyky vyučovány vzhledem k dodržení hygienických pravidel nebudou. Dopoledne budou prioritou aktivity v budově škole, odpoledne pohyb venku ve střídavém režimu respektující pokyn MŠMT. I při dopoledním programu bude preferována alespoň část realizována venku v areálu školy za dodržení hygienických pravidel.

Při rozdělování do skupin bude přihlíženo k zařazení do běžné třídy. Předpokládá se rozdělení jedné třídy na dvě skupiny – celodenní a dopolední docházka. Vedení skupiny bude stálé, pokud to bude dovolovat organizace a bezpečnost zaměstnanců povede jednu skupinu stávající třídní učitelka, druhou vychovatelka, popř. asistent nebo jiný učitel, který byl v rámci prezenční výuky s dětmi v kontaktu (jazykář, tělocvikář, učitel dělené skupiny apod.)

Od 25. 5. 2020 bude zároveň zrušeno distanční vzdělávání na 1. stupni. Doporučené aktivity zašlou vyučující v předstihu na celý měsíc. Toto opatření je učiněno s ohledem na reálnou možnost organizační zajištění prezenčního pobytu dětí ve škole.

Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky do školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Zákonný zástupce je tedy povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. – Tolik vyhláška MŠMT.

Abychom mohli přesněji upravit celý harmonogram, prosím o zpětnou vazbu a odpověď na otázky v průzkumu viz dole do 7.5.2020. Po tomto datu do 18.5.2020 bude samozřejmě možné na základě vyhlášky MŠMT svůj zájem upravit. S ohledem na počet žáků dojde z naší strany též k upřesnění podmínek, obsahu a organizačních pokynů.

 

Milí rodiče a naši žáci,

dovolte mi na konci tohoto dopisu vám všem dodat ještě jednu poznámku. Nemohu se totiž smířit s pohledem MŠMT na hodnocení žáků za druhé pololetí. Vyhlášku vydanou ministerstvem jsem akceptovala a začlenila do pokynu vydaného našim učitelům. Vnímám ji však jako nejen podvod na dětech – žácích, ale ve stejné, ne-li vyšší míře, i na vlastních učitelích. Těm jsme jasně řekli, že nemají na děti tlačit, že se mají věnovat pouze hlavním předmětům, že mají respektovat to, když se žák prostě nemůže distančního vzdělávání účastnit atd. Teď po nich chci hodnotit známkou něco, co se rozhodně hodnotit nedá. Určitě ne nějakým klasifikačním stupněm. Neztotožním se s tím a nechápu, proč nemohu prostě dětem napsat na vysvědčení tohoto pololetí slovně „absolvoval“ a posunout bez známky žáka do dalšího ročníku. Každý ze žáků si musel projít svým peklem, prožít svůj příběh. Možná by si za dvacet let lépe pamatoval přesný ročník, když by našel právě takové vysvědčení ve svých materiálech paměti. Mrzí mě to, vůči dětem i učitelům. Učitel se bude muset každému z vás podívat do očí a žít s tím svědomím, že známka, kterou nakonec na vysvědčení napsal, nemá žádnou vypovídací schopnost. Omlouvám se vám žákům a také svým učitelům. Neumím to prostě líp. Vím, že hledat spravedlnost je těžké, ale hledat smysluplnost, by mělo být samozřejmé.

Blanka Lukeš Reindlová, 3.5. 2020.

 

Zpět na výpis