česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

 

Rozvrh třídy 9.A pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ú9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Ma Fy Aj Nj   Vv Přd  
Úterý Aj Ma Děj Čj Zem                Pč / Vv Pč / Vv  
Středa Čj Ch Ov Nj Fy Přd                   
Čtvrtek Ch Čj Aj Ov Ma   Zem Hv  
Pátek Aj Čj Ma Nj Tv Tv      
 
Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 

 

 

 

Úterý: sudý týden Vv 2 hodiny

           lichý týden - dvě skupiny (vaření, digitální technologie), výměna skupin ve 2. pololetí

 

Vítám vás na  naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a podrobnosti o nejrůznějších školních akcích. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abychom se mohli s vervou pustit do zdolávání posledního stupínku základního vzdělávání a dobře se připravit na přijímací zkoušky. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.


Alena Muráňová


Kontakt na mě: alenamuranova@seznam.cz 
                           732 429 832

 


 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

 

 

 

PRÁZDNINY

Ředitelské volno               24. a 25. 10. 2016   ( důvodem další vzdělávání ped. pracovníků )

Podzimní prázdniny          26. a 27. 10. 2016

Vánoční prázdniny            23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny           3. 2. 2017

Jarní prázdniny                 20. 2.  – 26. 2. 2017

Ředitelské volno               10. a 12. 4. 2017 ( vzdělávání pedagogických pracovníků )

Velikonoční prázdniny       13. 4. 2017

Hlavní prázdniny               1. 7.  – 3. 9. 2017

 

 

 

Třídní schůzky

29. 9. v 17,30

24. 11. - konzultační, 16 - 18 hodin

6. 4. konzultační, 16 - 18 hodin

18. 5. v 17

 

 

Třídnické hodiny

Od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejít problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

 

 

18. 5. třídní schůzky   17 - 17,40 s třídní učitelkou, poté konzultace s ostatními vyučujícími

                                      konec v 19 hodin  

26. 5. odpadá Tv (dívky i chlapci)

31. 5. přírodovědná exkurze na PřFUK - Praha   

Cyklistický kurz   5. - 9. 6.

 

Informace k závěru školního roku

19. 6. příprava na prezentace výstupních prací

20. 6. prezentace závěrečných prací, slušné oblečení prosím

21. - 22. 6. školní výlet (informace budou dodány později), vybíráme 500 Kč

23. 6. slavnostní předávání pamětních listů ve 14 hodin v galerii, zváni jsou všichni rodiče

29. 6. loučení žáků 9. tříd se školou

         od 16 hodin vystoupení pro rodiče

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vstup do školy

 

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy