česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

 

Rozvrh třídy 9.A pro školní rok 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ú9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Fy Čj Aj Přd   Pč / Vv Pč /Vv  
Úterý Fj / Nj Aj Čj Ma Děj                Hv Zem  
Středa Čj Ch Fj / Nj Ma Fy Ov                   
Čtvrtek Ma Fj / Nj Čj Aj Zem   Vv Přd  
Pátek Aj Ch Ov Ma Tv Tv      
 

CYKLISTICKÝ KURZ - ODVOZ ZAVAZADEL
Rádi bychom požádali rodiče žáků devátých tříd, zdali by nebyli ochotní odvézt zavazadla na nebo z cyklistického kurzu. Jedná se o pondělní a páteční dopoledne. Náklady na dopravu proplatíme.
V případě zájmu mě prosím informujte na tel. 732 369 sto, Libor Junek
 
 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

 

Pondělí : sudý týden Vv 2 hodiny

           lichý týden - Pč- dvě skupiny (vaření, digitální technologie), výměna skupin ve 2. pololetí

Úprava rozvrhu : Vv - začátek výuky ve 13:20 hod., konec výuky ve 14:50 hod.
                            Pč - vaření  - výuka posunuta na 6.+7. vyučovací hodinu

Vážení rodiče, milé děti, 
vítám vás na  naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a podrobnosti o nejrůznějších školních akcích. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abychom se mohli s vervou pustit do zdolávání posledního stupínku základního vzdělávání a dobře se připravit na přijímací zkoušky. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. 
Přeji nám všem pohodový a úspěšný školní rok.
Těším se na vás. 

Petra Novotná


Kontakt na mě: petra.novotna@husovaliberec.cz
                          


Vážení a milí rodiče, milí žáci!

Děkuji všem za nádherné květiny a krásné dárky, udělaly mi velikou radost!
Ráda bych Vám všem popřála hodně štěstí, studijních i pracovních úspěchů, množství krásných zážitků a hlavně životní spokojenost.

Krásné léto!

Petra Novotná

 

Už jen několik drobností:

- dětem byla vrácen záloha 100,- Kč za klíč od boxu
- vyúčtování školního výletu je u mne k nahlédnutí, dětem do 15ti let jsem vracela 48,- Kč, patnáctiletým 
  jen 2,- Kč (rozdíl vytvořilo poloviční jízdné)
- děti dnes obdržely fotoknihy, snad se Vám budou líbit  Organizace konce školního roku

21.6. - odevzdávání učebnic, odnešení boxů na VV
22.6. - vyklizení boxů a skříněk, odevzdání klíčků
           (boxy a skříňky musí zůstat na prázdniny otevřené z důvodu úklidu, zapomenuté věci budou
           k dispozici v 1. zářijovém týdnu, pak bude vše zlikvidováno)
25.-27.6. - školní výlet - Drhleny (informace děti obdržely)
28.6. - dopoledne - loučení s deváťáky
           14.00 hod. -  Slavnostní předání pamětních listů v Oblastní galerii Liberec (sraz 13.45 hod. u galerie)
29.6. - ukončení školního roku

Úprava rozvrhu

Od 21.6. končí výuka ve 12:40 hod.

 

Prosím o dodání papíru do kopírky, kdo ještě nedonesl...
 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

ZÁŘÍ - nahlášení tématu konzultantovi, 1. povinná konzultace - výběr tématu, zaměření práce a osnova

LISTOPAD - 2. povinná konzultace - první koncept práce (co mám uděláno)

LEDEN - 3. povinná konzultace - opravený koncept práce

ÚNOR a BŘEZEN - 4. povinná konzultace - finální verze práce

BŘEZEN - odevzdání práce do 31. března (práce odevzdaná po tomto termínu má od konzultanta dvě hodnocení - první stupněm 5 a druhé podle kvality práce)

DUBEN - konzultant hodnotí odevzdané práce

KVĚTEN - obhajoby prací a závěrečné vyhodnocení

Děti obdržely podrobné instrukce ke psaní závěrečné práce v tištěné podobě.


 

Příspěvek SRPŠ - 500,- Kč.

Prosím o zaplacení do konce října. Zároveň prosím o balík kancelářského papíru (kdo ještě nedonesl). Děkuji.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE ZA UČEBNICE A POMŮCKY

pracovní sešity Ma - 150,- Kč
pracovní sešity Čj - 90,- Kč
žákovský zápisník - 10,- Kč
Vv - 100,- Kč
časopis Aj - 220,- Kč /školní rok
příprava na přijímací zkoušky (pro zájemce, říjen - duben) - Čj - 600,- Kč 
                                                                                               Ma - 600,- Kč 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

 

 

 

PRÁZDNINY         

Podzimní prázdniny          26. - 27. 10. 2017      

Vánoční prázdniny            23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny          2. 2. 2018

Jarní prázdniny                26. 2. - 4. 3. 2018 

Velikonoční prázdniny      29. - 30. 3. 2018 

Hlavní prázdniny              1. 7. 2018 - 31. 8. 2018  

 

 

 

Třídní schůzky

5. 10. 2017
23. 11. 2017 (konzultační)
11. 1. 2018 (konzultační na objednání)
22. 3. 2018 (konzultační)
17. 5. 2018

 

 

Třídnické hodiny

Od nového školního roku pokračujeme v pravidelných třídnických hodinách. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejít problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.


 

                        

 

 

 

 

 

 Vstup do školy

 

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy