česky deutsch

8.A

Úvod » Třídy » 8.A

Školní rok 2017/2018

Rozvrh třídy 8.A pro školní rok 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj Aj ČjL Ch Děj      
Úterý Ma Fy Nj ČjL Hv   Ov  
Středa Ma ČjL Zem AJ Nj Přd      
Čtvrtek Ma Ch Aj Nj Ov   Tv Tv  
Pátek Děj ČjL Ma Fy Přd Vv      

Milé děti , vítám vás zpět po prázdninách.

Věřím, že jste si je náramně užili a těšíte se na další společný rok.


TV- začátek 13:20, konec 14:50 h

 

Dovolujeme si vás upozornit, že škola přes prázdniny změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je následující:     

5470722/0800

Veškeré platby směrujte prosím na nový bankovní účet.

Info ze dne 16.11.

Dne 23.11. se konají volby do školské rady na období 2018-2020. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby přišli zvolit zástupce z řad zákonných zástupců ke třídním učitelům v době konzultačních třídních schůzek a to od 16 do 18h.

Dne 23.11. se konají konzultační třídní schůzky od 16 do 18 h.

 

Info ze dne 7.11.

Ve čtvrtek 16.11. se koná projektový den. Konec 12:40.

Bližší informace děti obdrží během dějepisu.

 

 

 

Info za dne 24.10.

Moc chválím celou třídu za chování během divadelního představení a především za to, jak se na naši první společnou návštěvu divadla vystrojili. Moc to všem slušelo.

Dále bych chtěla poděkovat rodičům za pomoc s pečením. Jak možná víte, naše třídnické hodiny jsme si chtěli udělat příjemné se vším všudy a tak si na každé pondělní ráno upečeme něco dobrého. Začala jsem já štrůdlem, pokračovali kluci Miky a Filip

 s výborným perníkem a bábovkami. Myslíme i na naše bezlepkové kamarády. Je to moc  fajn.

 

 

 

Ve čtvrtek 19.10. jdeme na veřejnou generálku představení Tajuplný ostrov.

Odchod 9:30, návrat v průběhu 5.vyučovací hodiny. Odpolední vyučování dle rozvrhu!!

Informace z třídních schůzek 5.10.2017

Zopakování školního řádu, zejména nošení mobilních telefonů. Zákaz používání během vyučování i během přestávek, pouze se svolením vyučujícího.

Poučení o využívání sociálních sítí dětmi.

Je povinné sledovat elektronickou žákovskou knížku.

Omluvenky na mimořádné uvolnění delší než 3 dny ( rodinná dovolená) lze pouze jednou za školní rok.

Do konce října proběhne sběr papíru.

23.11. proběhnou volby do školské rady, podrobné informace budou na webových stránkách.

Akce: 12.10 Educa

19.10. divadlo 

červen vodácký kurz ( info na liště, sportovní pobyty)

I letos byla odsouhlasena částku 500Kč na SRPŠ, prosím donést do konce října

 

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny: středa od 7:00-7:55.

Kroužky 

Na kroužky se můžete přihlásit do 18.9., platit prosím až po přihlášení.

Kroužky začínají 25.9. 2017 

Uvolňování z vyučování na dobu delší než 3 dny

Žáci budou uvolňování pouze jednou za školní rok.

Prosím rodiče o kontrolu údajů v kartě žáka a nahlášení změn, děkuji.

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

4. září - 1. - 2. vyuč. hod. ( Th )

5. září - 1. - 2. vyuč. hod. Th

              3. - 5. vyuč. hod. dle rozvrhu

6. - 8. září - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Pracovní sešit Ma - 150.-Kč

Pracovní sešity Čj - 90,- Kč

Pomůcky Vv - 50,-Kč

Časopis Aj, měsíčník  220,-Kč

Vodácký kurz -1600,- Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a papírových ubrousků

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

5. října 17:00-17:30 v učebně 206.

23. listopadu - konzultační

11. ledna - konzultační na objednání

22. března - konzultační

17. května

 

PRÁZDNINY 

Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10.2017    

Vánoční prázdniny: 23.12.2017- 2.1.2018      

Pololetní prázdniny: 2.2.2018     

Jarní prázdniny: 26.2.-4.3.2018             

Velikonoční prázdniny: 29.3.2018  

Konec školního roku: 29.6.2018            

Kontakt na mne:

Mgr Hana Červinková

cervinkova.hanka@gmail.com  

 


IDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

  

 

  1.  

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy