česky deutsch

8.A

Úvod » Třídy » 8.A

 

Rozvrh třídy 8.A pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Fj/Nj Aj Ma Fy Děj      
Úterý Fj/Nj Aj ČjL Přd Ov   Hv  
Středa Fj/Nj ČjL Ma Fy Ov Ch      
Čtvrtek Aj Fj/Nj Ma ČjL Děj   Tv Tv  
Pátek Ch Ma Přd ČjL Zem Vv      

 

UPOZORNĚNÍ!  Rozvrh je provizorní a může se ještě měnit.

Vážení rodiče, milí žáci,

od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin (Th). Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou. Budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí. 
Věřím, že tato hodina přispěje k dobrému klimatu ve třídě a vzájemným vztahům.

Petra Novotná

 

 

 

 

Krásné prázdniny všem!!!

A nezapomeňte mrknout na rajče na fotky z vodáku a z výletu!

Petra Novotná


 

Organizace konce školního roku

21.6. - výuka dle rozvrhu
         - od 21.6. výuka bez odpoledního vyučování
22.6. - výuka bez odpoledního vyučování, konec výuky ve 12:40 hod.
23.6. - výuka dle rozvrhu, 4. a 6. vyučovací hodinu vybíráme učebnice (dejte je, prosím, do pořádku), vyklízení skříněk
26.6. - 28.6. - školní výlet - Krajem Karoliny Světlé (viz. informace rozdané dětem)
29.6. - rozdání učebnic 9. ročníku
          - loučení s "deváťáky", vyklízení skříněk, úklid třídy
30.6. - rozdání vysvědčení


VODÁK


Vážení rodiče, milé děti,

vodák se opravdu vydařil, počasí nám přálo a věřím, že si ho všichni užili. Já tedy rozhodně ano:o). Fotky nejdete na "rajčeti".

Vyúčtování vodáckého kurzu

Z vodáckého kurzu zbylo na každého žáka 114,- Kč, vrátím každému 100,- Kč, zbytek převedu do třídního fondu na příští školní rok.
Vyúčtování je u mne k nahlédnutí.

Děkuji.

 

10.6.2017

Vodácký kurz

Sraz na nádraží v 7.20 hod. Věci sbalte do velkého batohu, svačinu a pití do malého batůžku, velké batohy nám odveze tatínek Sabiny Ptáčkové z 8.B.

 

     Projektový den v ZOO

Přijďte se podívat v sobotu 10. června do ZOO Liberec

Začínáme v 10:00 a končíme okolo 14:00 – 15:00

Tato akce je charitativní a pomáhá mnoha lidem i zvířatům v nouzi

SEZNAM PROJEKTŮ

Podpora Farmaření a Vzdělávání v Tanzanii – stánek u velbloudů (Maendeleo)

Ochrana vzácných druhů zvířat na Filipínách – stánek nad červenou pandou (Talarak)

Ochrana poloopic Outloňů váhavých v Indonésii – stánek u slonů (Kukang)

Ochrana mořských želv v Indonésii  - stánek u plameňáků (Mořské želvy)

SrdečněVás zvou žáci 7. tříd

 

 Vodácký kurz

Děti obdržely informace týkající se vodáckého kurzu, prosím o odevzdání závazné přihlášky a o zaplacení kurzu do 12.5.2017.
Děkuji. 
Na kurz se již těším!

 

POZOR, důležité!

Všichni žáci mají propadlý Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, platnost je 1 rok. Je potřeba donést nové potvrzení, stačí kopie, využijete i na letní tábory a další pobyty.
Děkuji.

 

Příspěvek SRPŠ
Na školní rok 2016/2017 byl  odsouhlasen příspěvek SRPŠ ve výši 500,- Kč. 
 

Informace ke školnímu roku 2016/2017


Vážení rodiče, milí žáci,
vítám vás na  naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a podrobnosti o nejrůznějších školních akcích. Doufám, že jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abychom se mohli s vervou pustit do zdolávání dalšího stupínku základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Petra Novotná

Kontakt na mě: petra.novotna@husovaliberec.cz
                           

 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!
 


 
Předpokládané výdaje:

Pracovní sešity na matematiku - 135 Kč
Pracovní sešity na český jazyk - 80 Kč
Poplatek za čtvrtky - 50 Kč
Žákovský zápisník ( na omluvenky a sdělení) - 10 Kč
Třídní fond ??? (dle dohody s rodiči na prvních třídních schůzkách 29.9.2016)

Vodácký kurz 1 600 Kč (předpokládaný termín 12.6. - 16.6.2017)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10.2016    

Ředitelské volno: 24.10.-25.10.2016 (z důvodu DVPP)
                               10.4.- 12.4.2017 (z důvodu DVPP)        

Vánoční prázdniny: 23.12.2016 - 2.1.2017      

Pololetní prázdniny: 3.2.2017     

Jarní prázdniny: 20.2.-26.2.2017             

Velikonoční prázdniny: 13.4.2017  

Konec školního roku: 30.6.2017           


Schůzky SRPŠ
 

29.9.2016 - od 17:30 hod.
24.11.2016 - konzultační od 16:00 hod.
6.4. 2017
18.5.2017
 


Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

ve školním roce 2014/2015 zahájíme provoz elektronické žákovské knížky pro 4. – 9. ročník, která má ulehčit zjišťování průběžných výsledků hodnocení jednotlivých žáků, a také komunikaci žák – rodič – učitel. Žáci obdrží v prvním týdnu školního roku přihlašovací jméno a heslo a podrobnější údaje o vstupu do elektronické žákovské knížky. Rodiče budou mít posléze vlastní, které dostanou na prvních třídních schůzkách. V případě zájmu si heslo mohou rodiče vyzvednout dříve u svých třídních učitelek.

Pro rodiče a žáky, kteří nemají přístup na internet, bude k dispozici počítač před kanceláří v pracovních dnech od 7:30 do 15:00. Pro omlouvání absence a důležitá sdělení dostanou žáci žákovský zápisník.

Přejeme vám hodně trpělivosti a budeme věřit, že nám systém bude všem dobře sloužit.

 

 


I

  1.  

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy