česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A


Vítejte na nástěnce třídy 6.A

  

Školní rok 2017/2018

Rozvrh třídy 6.A pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí  TH Ma ČJ Přd

 Vv

 KAJ

     
Úterý ČJ NJ/FJ Ma AJ Fy   Inf/Pč Inf/Pč  
Středa NJ/F Ma Děj AJ Tv Tv      
Čtvrtek AJ Ma NJ/F Ov Přd   ČJ Hv  
Pátek Zem  NJ/F Děj Vv ČJ KAJ      
 
 

Vážení rodiče,
od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

 

Vítám vás na naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a nejrůznějších školních akcí. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abyste se mohli s vervou pustit do zdolávání druhého stupně základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Alena Muráňová 

 

Kontakt na mě: alenamuranova@seznam.cz, tel. 732 429 832

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny         26. 10. – 27.10. 2017

Vánoční prázdniny           23.12. – 2.1. 2018                                        

Pololetní prázdniny          2.2.2018

Jarní prázdniny                 26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny      29.3. – 30.3. 2018

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

5. 10.

23. 11. - konzultační

11. 1. - konzultační na objednání

22. 3. - konzultační

17. 5.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE:

Třídní fond                    300 Kč

Žákovský zápisník          10 Kč

Kniha a PS NJ               350 Kč

Kniha FJ                       592 Kč (kniha a PS)

Pracovní sešity ČJ        85 Kč

Pracovní sešity Ma      150 Kč

Čtvrtky                          100 Kč

Turistický kurz           1 700 Kč

Balík kancelářských papírů

1 balíček papírových útěrek na VV

 

 

úterý  8.3. končí vyučování z organizačních důvodů již ve 12:40. Prosím podepsat tuto informaci v žákovských zápisnících.

Uvolňování z vyučování na dobu delší než 3 dny

Žáci budou uvolňováni z rodinných důvodů pouze jednou za školní rok.

 

   

 

 

 

Od 21. 6. odpadá odpolední výuka, konec vyučování vždy ve 12,40

V pátek 22. 6. vybíráme učebnice, prosím o slepení rozpadlých knih.

 

27. 6. sběr papíru

 

28. 6. - 1. hodina dle rozvrhu, následuje loučení s 9. třídami

29. 6. - ukončení školního roku, zhodnocení a rozdání vysvědčení, konec kolem 9. hodiny

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 

Je nutné vyklidit boxy a šatní skříňky, o prázdninách budou vytřeny a vydezinfikovány, co v boxech zůstane, bude na začátku září zlikvidováno!!!

 

Věci, které žáci ztratili tento rok a které jsou k nahlédnutí ve vestibulu, budou odstraněny na začátku prázdnin, POSLEDNÍ MOŽNOST K VYZVEDNUTÍ!

 

PODĚKOVÁNÍ

Milí rodiče, chtěla bych Vám poděkovat za Vaši vstřícnost a ochotu při řešení školních záležitostí, cením si toho, jak dokážete své děti podnítit k dobré přípravě na vyučování a správnému sociálnímu chování. Věřte mi, že to není vždy samozřejmostí.

Užijte si nezapomenutelné chvíle se svými ratolestmi a dobře si odpočiňte!

Alena Muráňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:      725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                         alenamuranova@seznam.cz, 732 429 832 hanaMgr.5.

 
 

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy