česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj Vv Vv      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Nj Hv      
Středa Tv Ma Vla ČjL        
Čtvrtek Nj Ma Tv ČjL Inf Inf      
Pátek Nj ČjL Vla Ma ČjL        

Osv = osobnostní a sociální výchova

Na hodinu Informatiky se třída půlí. Koníčci budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Žabičky půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na konci 1. pololetí se skupiny otočí.

 

Vážení rodiče, milé děti vítejte na nástěnce třídy 5. B

 

15. 10. 2018

Dobrý den, zítra 16. 10. 2018 konec výuky ve 12:40. Děti si dnes zapsaly do žákovského zápisníku. Prosím podepište. Děkuji.

Přeji krásný týden Anna Jassová.

 

14. 10. 2018

Dobrý den, v pondělí 15. 10. si napíšeme desetiminutovku na písemné násobení a dělení do 1 000 000 (např. 20 x 300, 60 x 800,
48 000 : 600, 4 900 : 70).

A teď znovu již potřetí. Každý pátek máme geometrii. Ještě jednou prosím, aby všechny děti měly kružítko, trojúhelník a pravítko.  Stále jsou děti, které nemají a nemohou tak rýsovat.

Děti, které neměly v pátek kružítko nemohly rýsovat. Za domací úkol si udělají v pracovním sešitě str. 38/celá a do sešitu si narýsují geometrický diktát. Vše do středy 17. 10. Budu kontrolovat.

Geometrický diktát:

1. Narýsuj vodorovně úsečku VL dlouho 5,5 cm.

2. Narýsuj kružnici se středem v bodě V a poloměrem 4 cm.

3. Narýsuj kružnici se středem v bodě L a poloměrem 4 cm.

4. Kružnice se protnou ve dvou bodech. Jeden pojmenuj A a druhý B.

5. Body AB veď přímku, kterou pojmenuj o.

6. Bod, který vznikl jako průsečík přímky o a úsečky VL, pojmenuj S.

7. Na polopřímce SA sestroj bod K, který bude od bodu S vzdálený 5 cm.

8. Zelenou barvou narýsuj úsečky VK, VL, LK.

9. Jak se nazývá geometrický útvar VLK?

10. Jak nazýváme bod S ve vztahu k úsečce VL?

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná, tvoření slov - odvozování slov předponami a příponami, změny při odvozování slov, souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene (uč. str. 25 - 26), popis předmětu

MATEMATIKApamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, pamětné a písemné násobení a dělení do 1 000 000, jednotky délky, jednotky času, jednotky hmotnosti a objemu

GEOMETRIE - grafický rozdíl a součet úseček

PŘÍRODOVĚDA - voda, koloběh vody v přírodě, vzduch

Domácí úkol - matematika - pracovní sešit str. 12/ cv. 48

Přeji všem krásný a slunečný zbytek neděle. Anna Jassová

 

7. 10. 2018

Dobrý den, ještě informace ohledně vánočního dárku pro děti. Na třídních schůzkách 13. 9. jsme se dohodli na knize. Dostala jsem od pana Dvořáka nabídku na knihu Písečníci a bludný asteroid, jež je autorem. Knihu jsem pro děti rezervovala. Cena je 300 Kč. Někteří jste si knihu u pana Dvořáka objednali sami. Prosím, až ji budete mít, pošlete mi do školy. Děkuji.

Přeji krásné nedělní odpoledne. Anna Jassová

 

6. 10. 2018

Ve čtvrtek 11. 10. jdeme do Naivního divadla na představení "O hodině navíc". Začátek představení v 9:00, odchod ze školy v 8:30. Návrat kolem 11:00, bude následovat český jazyk a informatika. Vstupné uhradím z třídního fondu.

Každý pátek máme geometrii. Ještě jednou prosím, aby všechny děti měly kružítko, trojúhelník a pravítko.  Stále jsou děti, které nemají a nemohou tak rýsovat.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná, tvoření slov - odvozování slov předponami a příponami, změny při odvozování slov, vypravování podle obrázků

MATEMATIKApamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, pamětné a písemné násobení a dělení do 1 000 000, jednotky délky, jednotky času

GEOMETRIE - grafický rozdíl a součet úseček

PŘÍRODOVĚDA - člověk a příroda, voda, koloběh vody v přírodě

Domácí úkol - matematika - pracovní sešit str. 4/ cv. 9

                      - český jazyk - dopsat vypravování podle obrázků (kdo nestihl ve škole)

Přeji všem krásný a slunečný zbytek víkendu. Anna Jassová

 

30. 9. 2018

Dobrý den, chválím děti za práci na čtvrtečním projektu ke "Dni jazyků". Společně si vytvořily třídní vlajku, erb a pozdrav. 

V úterý 2. 10. budeme psát test z přírodovědy. Tématem bude živá a neživá příroda - opakování učiva ze 4. ročníku, učebnice str. 3 - 6, pracovní sešit str. 2 - 5.

Pozor na zapomínání. Začíná se nám množit zapomínání domácích úkol a učebních pomůcek (učebnice, sešity, atd.).

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná, tvoření slov - odvozování slov předponami a příponami, vypravování

MATEMATIKApamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, pamětné a písemné násobení a dělení do 1 000 000, jednotky délky

GEOMETRIEbod, přímka, úsečka, osa úsečky, střed úsečky

PŘÍRODOVĚDA - opakování učiva ze 4. ročníku . živá a neživá příroda, rostliny a živočichové

Domácí úkol - matematika - pracovní sešit str. 7 - sloupečky.

Přeji všem krásnou, slunečnou neděli. Anna Jassová

 

22. 9. 2018

Dobrý den, přináším pár důležitých informací.

Nezapomeňte prosím na potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub. Je třeba ho dodat do konce září nebo neudávat datum. Děkuji.

Ve čtvrtek 27. 9. - projektový den - děti budou pracovat na projektu "Den jazyků". Konec výuky ve 12:25. V pondělí si děti tuto informaci nalepí do žákovského zápisníku. Prosím podepište. Děkuji.

Každý pátek máme geometrii. Je nutné, aby všechny děti měly kružítko. Jinak nemohou rýsovat.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK -  opakování ze 4. ročníku (pravopis i,í/y,ý, ú/ů, synonyma, antonyma, mluvnické kategorie postatných jmen - pád, číslo, rod, vzor, mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas), stavba slova - kořen, předpona, přípona a koncovka, vypravování

MATEMATIKA - pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, pamětné a písemné násobení a dělení do 1 000 000, rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě, zaokrouhlování

GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka, osa úsečky, střed úsečky

PŘÍRODOVĚDA - opakování učiva ze 4. ročníku . živá a neživá příroda, rostliny a živočichové

Domácí úkol - matematika - pracovní sešit str. 6 - písemné násobení jednociferným činitelem.

Přeji všem krásnou a pohodovou neděli. Anna Jassová

 

16. 9. 2018

Dobrý den, tak ještě slíbená informace ohledně rodilé mluvčí. Rodilá mluvčí chodí do naší třídy na 4 hodiny v týdnu, a to na pracovní činnosti, tělesnou výchovu, německý jazyk a matematiku.

Přeji všem hezkou neděli. Anna Jassová

 

15. 9. 2018

Dobrý den, děkuji rodičům za téměř 100% účast na třídních schůzkách. 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK -  opakování ze 4. ročníku - pravopis i,í/y,ý, ú/ů, synonyma, antonyma, mluvnické kategorie postatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), vypravování

MATEMATIKA - sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel, rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě, zaokrouhlování

GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka, rovina

PŘÍRODOVĚDA - opakování učiva ze 4. ročníku . živá a neživá příroda, rostliny a živočichové

Domácí úkol - český jazyk - pracovní sešit str. 6 - napsat vypravování.

Přeji všem krásný a pohodový zbytek víkendu. Anna Jassová

 

Vyučování v prvním týdnu

3. 9. (pondělí) - 7:55 - 9:30 - slavnostní zahájení školního roku

4. 9. (úterý) - 1. - 3. vyučovací hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu do 11:45

5. 9. (středa) - dle rozvrhu bez odpoledního vyučování, konec výuky v 11:45

6. 9. (čtvrtek) - 5 vyučovacích hodin dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40, Informatiku budou mít vyjimečně obě skupiny 5. vyučovací hodinu

7. 9. (pátek) - dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40

 

Školní družina a jídelna budou v provozu od 3. 9. 2018.

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

1x krabice s kapesníky

1x balík papírových utěrek

1x balík papírů do kopírky - platí pro děti, které nedonesly koncem 4. třídy

1x euroobaly (fólie)

 

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

 

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

 

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 100 Kč. Celkem budu vybírat 700 Kč.

Výjezd 5. tříd do Prahy v květnu nebo červnu - 500 Kč.

 

Přeji všem krásný a pohodový zbytek prázdnin. Anna Jassová

 

Harmonogram školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 - první školní den

29. a 30. 10. 2018 - Podzimní prázdniny

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2018 - Letní prázdniny

 

Třídní schůzky

13. 9. 2018 - prezenční od 17:00 - SHROMÁŽDĚNÍ rodičů - účast NUTNÁ!!!

15. 11. 2018 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. 2019 - prezenční od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
  
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Sborovna 1. stupeň: 725 088 83
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
-        Školní družina: 739334394
 
-        Email:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová
 
-        Email: Pospisilova.Anna86@gmail.com