česky deutsch

Rada školy

Úvod » Naše škola » Rada školy

Dne: 12. 9. 2013

Proběhly doplňující volby zástupce z řad pedagogů. Novým zástupcem byla zvolena Mgr. Iva Kutrová

Dne: 27.ledna 2012


Přítomni:   
Ing. Lenka Nevyhoštěná
Ing. Ondřej Červinka
Ing. Jarmila Fořtová
jako host Mgr. Blanka Reindlová 

Program:

Složení nové školské rady – za zřizovatele byl opět jmenován členem ŠR pan Ing. Ondřej Červinka, za zákonné zástupce žáků byla zvolena  paní Ing. Lenka Nevyhoštěná, za pedagogický sbor byla znovu zvolena paní Ing. Jarmila Fořtová.

Volba předsedy ŠR – do této funkce byla členy ŠR zvolena Ing. Jarmila Fořtová.

Jednací řád ŠR – byl schválen jednací řád - jednomyslně.

Konkurzní řízení na místo ředitele školy –  Rada  vzala na vědomí změnu zákona 564/2004 a z toho vyplývající nutnost vypsání konkurzního řízení na místo ředitele školy. Členem konkurzní komise za Radu školy bude Ing. Ondřej Červinka, za pedagogický sbor Ing. Jarmila Fořtová.

Zpráva o hospodaření – paní ředitelka seznámila členy školské rady s výsledky hospodářské činnosti a rozpočtem , ŠR bere tuto informaci na vědomí.

Zpráva o výsledcích činnosti ČŠI ve škole v týdnu od 23. do 26. ledna 2012 – paní ředitelka seznámila členy školské rady s výsledky České školní inspekce, Rada bere informaci na vědomí.

Koncepce dalšího působení rodilých mluvčích ve výuce  - Rada byla seznámena s hodnocením zkušeností s rodilým mluvčím a plánem pokračování v dalším období.
Ředitelka informovala Radu s žádostí o zaujetí stanoviska k nesouhlasu s postupem školy ve způsobu realizace zařazování RM ve výuce a podání vysvětlení  – panu Šedkovi ( otec žákyně 4.B).
Rada neshledala na způsobu zabezpečení a realizace rodilého mluvčí ve výuce ze strany školy a ředitelky žádné pochybení. Pro příští rok, kdy nebude pravděpodobně možné využít podporu přímo SRN a končí podpora z fondů ESF, doporučuje vypsat výběrové řízení a o výsledku informovat rodiče a uzpůsobit kalkulaci jedné hodiny podle reálných možností dle nabídky. Požadavky na kvalifikaci lektora jsou zcela v kompetenci školy.  ČŠI hodnotila současný stav, to je přítomnost plně kvalifikovaného učitele + rodilého mluvčího ( bez VŠ pedagog. kvalifikace, proškolen) ve vyučovací hodině jako zcela vyhovující, naplňují záměr rozšířit podněty žákům ke komunikativnosti v cizím jazyce.

Informace o projektu – Ing. Červinka seznámil členy školské rady s projektem Apple - interaktivní učebnice.

Zapsala dne 27.1.2011 Jarmila Fořtová               

Volby do školské rady

Volby do školské rady se uskuteční v úterý 10.1.2012.

Od 9:00 do 12:00 proběhne ve sborovně volba zástupce z řad pedagogů.

Od 17:15 do 18:00 proběhne v jednotlivých třídách volba zástupce z řad zákoných zástupců.

Volební komise - volby do ŠR

Předseda

Mgr. Libor Junek

Členové

Mgr. Martina Kotrmanová

Mgr. Ondřej Šíp

Složení školské rady:

Předseda, zástupce pedagogického sboru ZŠ s RVJ Husova: Ing. Jarmila Fořtová
Zástupce zřizovatele:  Ing. Ondřej Červinka
Zástupce rady rodičů: Ing. Lenka Nevyhoštěná

 

Dne 26. září 2011 byly členy Školské rady ZŠ s RVJ Husova, Liberec schváleny tyto dokumenty:


- Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

- Hodnocení ředitelky školy


Při schvalování dokumentů bylo využito úpravy jednacího řádu ze dne 29.8.2007, která umožňuje provést tento krok korespondenční formou.
Vyjádření členů ŠR v elektronické podobě je přílohou toho zápisu.
Předseda ŠR Ing. Jarmila Fořtová s uvedenými dokumenty souhlasí.

V Liberci dne 26.9.2011

Zapsala Jarmila Fořtová

Zasedání školské rady

Dne 6. října 2010 od 16,00 hod. proběhlo zasedání ŠR ve složení:

Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Ondřej Šíp
Ing. Jarmila Fořtová
jako host Mgr. Blanka Reindlová

Program:

- Projednání školních dokumentů:
a) Výroční zpráva za rok 2009/2010 – schválena
b) Autoevaluační zpráva 2007-2010 – schválena
c) Koncepce školy – diskutována část problému kapacity školy, následně schválena
d) ŠVP – ŠR projednala a schválila formální úpravy stávajícího ŠVP dle doporučení ČŠI (obsahově nedochází ke změnám)

-    Informace o projektu Šablony 

dne 6. října 2010
zapsala Jarmila Fořtová
 

Zasedání školské rady


Dne 24. září 2009 proběhlo zasedání školské rady ve složení:

Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Ondřej Šíp
Ing. Jarmila Fořtová
jako host Mgr. Blanka Reindlová


Program:

1.    Šatny – členové ŠR si prohlédli nové šatny
2.    Výroční zpráva za školní rok 2008/09 – byla projednána, bez připomínek
3.    Školní řád, pravidla hodnocení žáků – bylo projednáno, bez připomínek
4.    Dodatky ŠVP – také tento dokument byl projednán bez připomínek; informace paní ředitelky o studiu koordinátora ŠVP - dva členové sboru
5.    Kritéria hodnocení ředitele školy – hodnocení bylo vypracováno členy ŠR
6.    Různé – interaktivní tabule: na škole nyní 10 ks, do konce roku plánováno 12 ks, informace o využívání ve vyučování

Zasedání školské rady

Dne 16.4.2009 od 16,00 hod. proběhlo zasedání ŠR ve složení:

Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Ondřej Šíp
Ing. Jarmila Fořtová
jako host Mgr. Blanka Reindlová

Program:

1.    Projednání rozpočtu – Mgr. Rendlová seznámila přítomné s rozpočtem školy na kalendářní rok 2009. ŠR návrh rozpočtu projednala a doporučuje provést jeho změnu tak, aby bylo možno realizovat akci rekonstrukci šaten.
2.    Slavnostní odhalení plakety – dne 28.5.2009 bude slavnostně odhalena plaketa na budově školy, která připomíná účast naší školy na celosvětovém projektu PASCH pod záštitou Ministerstva zahraničí SRN. Na akci jsou pozváni Ing. Červinka jako zástupce zřizovatele a Mgr. Šíp jako zástupce rodičů.
3.    Školní hřiště – Rozbité lavičky na školním hřišti: J. Fořtová projedná s Mgr. P. Kalousem možnost získání nových laviček z akce „Lavičky“.

Nevzrostlý trávník bude reklamován u provádějící firmy.

Zasedání školské rady

Dne 18.12.2008 proběhlo zasedání školské rady ve složení:

Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Ondřej Šíp
Ing. Jarmila Fořtová


Dne 4.12.2008 se uskutečnily volby do Rady školy ZŠ s RVJ Liberec, Husova 142/44. Do rady školy byl z řad zákonných zástupců zvolen Mgr. Ondřej Šíp, z řad učitelů byla zvolena Ing. Jarmila Fořtová. Zasedání školské rady zvolilo jako předsedu Ing. Jarmilu Fořtovou.