česky deutsch

Pracovní činnosti - (Fyzikálně - technická praktika)

Úvod » Naše škola » Předmětové projekty a aktivity » Astro(nomie) a fyzika » Pracovní činnosti - (Fyzikálně - technická praktika)

V 6. ročníku žáci absolvují předmět Pracovní činnosti, které jsou spjaty s fyzikou a technikou. Základní ideou je: ,,Co se na fyzice naučíš, v PČ si vyzkoušej.´´ S ohledem na to jsou vybírána témata prací pro žáky.

Absolvovaná praktika:

1. Bezpečnost práce, řád učebny, pravidla při PČ, úvod. Poznávání technických předmětů - žáci ve skupinkách poznávají předložené předměty a odhadují za základě svých zkušeností k čemu slouží (tlakoměr, píst spalovacího motoru, ložisko, hustoměr, aj.)

2. Chemické experimenty - seznámení žáků s efektními chemickými experimenty, učení se pozorovat probíhající děje, logického sledu operací, aj. Příklady pokusů: sloní pasta, chemické jo-jo, hoření uhlíku, bengálský oheň, atd.

3. Změny skupenství - v učebně chemie demonstrujeme změny skupenství se zajímavými látkami (plastická síra, sublimace jodu, vypařování a hoření lihu, aj.)

4. Molekulové stavebnice - žáci pomocí této stavebnice staví molekuly podle předlohy. Poté zkoumají jejich prostorové uspořádání a vzájemně je porovnávají. Následuje stavba molekuly podle vlastní fantazije. Žáci mají možnost seznámení s PC softwarem pro zkoumání krystalové struktury - CrystalMaker.

5. Mikroprojekty - Historie objevování atomu - žáci podle dodaných materiálů nastudují konkrétní model atomu, pomocí textů a obrázků vytvoří malý plakát a ten poté prezentují ostatním.

6. Stavebnice Merkur - žáci staví podle návodu, či podle sebe jednoduchý přístroj. Jedná se o první seznámení s touto stavebnicí, dále bude využívána pro konstrukci jednoduchých strojů, apod. Tyto práce jsou velmi důležité pro rozvíjení prostorové orientace a manuální zručnosti.

7. Příprava Astronomické konference - diskuze o konferencích, jejich významu a průběhu. Průběh školní Astronomické konference, její smysl, pravidla, výstupy, mezipředmětové vztahy a zadání témat.

8. Elektrické obvody - žáci sestavují elektrické obvody, pracují s napětím do 12 V, měří elektrické veličiny pomocí multimetru, zkouší elektrickou vodivost různých látek a roztoků 

9. Elektřina a magnetismus - žáci ve dvojici procházejí stanoviště s experimenty. Mimo jiné si vyzkouší: indukční elektřinu, zviditelnění magnetických polí, měření elektrického náboje elektroskopem, sestavování jednoduchých elektrických obvodů, měření magnetického pole pomocí senzorů Pasco a mnoho dalšího. 

10. Jednoduché stroje - žáci staví pomocí stavebnice Merkur jednoduché stroje. Někdy se jedná o mechanické stroje, jindy je pohon doplněn elektrickým motorkem.

11. Papírové modely - žáci sestavují podle návodu papírové modely rozhleden. Jedná se o přípravnou manuální činnosti, v jarních, či letních dnech budeme sestavovat papírové sluneční hodiny.

12. Měření délky - žáci se seznámí s problematikou měření délky, přesnosti měřidel a chyb měření. Naučí se pracovat s posuvným měřidlem a seznámí se s principy měření pomocí mikrometru.

13. Měření hmotnosti - žáci měří hmotnosti libovolných těles na rovnoramenných a digitálních vahách.

14. Realizace Astronomické konference

15. Orientace v odborné literatuře - žáci provádějí recenze knih a časopisů s přírodovědným zaměřením, hodnotí texty a představují ostatním vybrané části literatury.

16. Modely těles - žáci vytvářejí papírové modely těles podle předloh, zlepšují svoji prostorovou orientaci a učí se jemné manuální práci. Na závěr probíhá soutěž o nejlepší tělesa.