česky deutsch

Vznik dětského klubu ZŠ Husova

Úvod » Aktuality » Vznik dětského klubu ZŠ Husova

 

Logo OPZ černobílé_Školní klub

 

Dětský klub Husova vzniká od 1. září 2018 při ZŠ s RVJ Liberec, Husova 142/44 jako zařízení naplňující klíčovou aktivitu  s podporou z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) při  realizaci projektu Rozšíření poskytovaných služeb rodičům žáků mladšího školního věku -  registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci  Ministerstvo práce a sociálních věcí na dobu určitou do 30.6.2021.

V rámci klubu poskytneme kvalitní péči o děti 1. – 5. tříd ekonomicky aktivních rodičů v době jejich pracovních povinností celkem v pěti odděleních a to v době od 6:00 do 18 hod.  Jedná se o službu systematické péče o děti mladšího školního věku před, mezi vyučováním a po vyučování nad rámec legislativní kapacity školní družiny určené krajským orgánem, v době pracovní aktivity rodičů, která jim neumožnuje o děti pečovat. Tato služba umožnuje rodičům plnou zaměstnanost a respektování pracovní doby a povinností. Do dětského klubu jsou přijímány děti na základě přihlášky rodičů ekonomicky aktivních (zaměstnaný, zaměstnání aktivně hledá, systematicky se připravuje – studium, rekvalifikační kurzy), kterým není podobná služba poskytnuta ve školní družině z důvodu nedostatečné kapacity popř. z důvodu nevyhovující provozní doby. Děti jsou zařazeny do jednotlivých oddělení, kterým je vymezen prostor ve školní budově. Tento prostor využívají pro aktivity a pobyt v budově. Zde využívají hry, stavebnice, sportovní a výtvarný materiál. Řídí se řádem školy popř. řádem dětského klubu. V rámci činnosti dětského klubu mohou děti pobývat v areálu školy popř. v okolí a realizovat různé sportovní a další aktivity. Tato činnost probíhá zcela pod dohledem pracovníka, který o děti pečuje – kvalifikované vychovatelky/ vychovatele. Cílem je poskytnutí kvalitní péče o děti mladšího školního věku se zásadním zachováním bezpečnosti se snahou o poskytnutí podnětného, inspirujícího prostředí. 

Oddělení s provozní dobou 13 - 15 hod. je určeno pro děti, kdy rodiče nezařadili své dítě do ŠD z důvodu nesouladu zájmů rodiny s provozním řádem (nemožnost odchodu a příchodu do ŠD 13-15hod. - pevný organizovaný program). Pracovník zajištuje organizačně potřebný přesun jednotlivých dětí na zájmové kroužky nebo jejich odchod domů. O jejich příchodu, odchodu a zpětném příchodu vede záznam.

Členství v Dětském klubu Husova i zařazení ve školní družině je pro tento školní rok zpoplatněno jednotnou částkou 1.500,- Kč za školní rok ( tedy 150,- Kč měsíčně) bez ohledu na frekvenci a využívání těchto služeb. Přihláška platí na celý školní rok (v ojedinělých odůvodněných případech lze ukončit v pololetí).

Věřím, že rozšíření služeb spojené s nižšími poplatky jako rodiče přivítáte a pomohou Vám řešit někdy velmi svízelné situace. Další informace Vám budou poskytnuty na shromáždění rodičů, které se uskuteční během měsíce září 2018.

                                                                                              

 

Blanka Lukeš Reindlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na výpis